PDF Opties

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

1. Inleiding

We zijn inrichter, beheerder en voor een groot deel ook eigenaar van de openbare ruimte in Oegstgeest. Onder de inrichting en het beheer van de openbare ruimte verstaan we wegen, riolering, water, kunstwerken, groen, verlichting etc. Dit noemen we kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn van directe invloed op een goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor de inwoners.

Het financieel belang van goed beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is groot, omdat we de waarde ervan dienen te behouden en het een aanzienlijk beslag op onze begroting legt. De organisatie wordt versterkt om het noodzakelijke (groot) onderhoud en de herinrichting / vervanging te kunnen realiseren.

Naast producent en beheerder van die kapitaalgoederen zijn we zelf ook gebruiker. Bij het uitvoeren van onze taken maken we gebruik van het gemeentehuis en de gemeentewerf.

2. Beleid

Het in eigendom hebben van gebouwen en kunstenaarswerken brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. Een van deze verantwoordelijkheden is het onderhouden ervan. Er worden hiertoe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld en periodiek geactualiseerd, waarbij uitgegaan wordt van traditioneel onderhoud met als uitgangspunten sober en doelmatig. Recent zijn de locaties op huidige staat van onderhoud onderzocht.

In de beheerplannen van 2021 is het kwaliteitsniveau voor alle onderdelen bepaald op onderhoudsniveau B, als het economisch optimale beheerniveau dat voldoet aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente. Bij herinrichting wordt gekozen voor een sober en doelmatige inrichting.

In het Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) zijn alle benodigde onderhouds- en vervangingsactiviteiten opgenomen voortkomend uit de wettelijk verplichte inspecties en opgestelde beheerplannen (2021). Door realisatie van deze werken voldoet de gemeente aan haar wettelijke zorgplicht.
In 2024 wordt gewerkt aan projecten die in het MJOP onder fase A en onder Groot Onderhoud zijn opgenomen. Dit betekent dat een aantal projecten in voorbereiding zijn en een aantal projecten in uitvoering zijn dan wel gaan. De projecten onder fase B en C worden opgepakt zodra hier de financiële middelen voor beschikbaar zijn.

3. Overzicht van beheerplannen

Nr.

Omschrijving beheerplan (jaar van vaststelling)

Frequentie actualisatie areaal /planning

Eerstvolgende actualisatie

Programma 1 Natuur en landschap

1

Groenvoorzieningen (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2026

2

Speelplaatsen (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2026

3

Water/baggeren (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2026

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

4

Rationeel wegbeheer (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2026

5

Openbare verlichting (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2026

6

Riolering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) (2022)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2027

7

Verkeersregelinstallaties (2012)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

in beheer Leiden

8

Civiele kunstwerken (bruggen en dergelijke) (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2026

Programma 3 Wonen en economie

9

Overig vastgoed (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

Programma 4 Sociale infrastructuur

10

Sporthal (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

11

Sportvelden (2021)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2024

12

Kleedaccommodaties sport (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

13

Gymnastieklokalen (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

14

Multifunctionele accommodaties (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

15

Beeldende kunstwerken (2019)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2024

Programma 5 Bestuur

Hier zijn geen beheerplannen

Programma 6 Bedrijfsvoering

16

Huisvesting gemeentehuis (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

17

Huisvesting gemeentewerf (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

18

Brandweerkazerne

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

Verkoop bij leegstand

19

Carp-gebouw (2018)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2023

4. Korte toelichting op de beheerplannen

1. Groenvoorzieningen

In 2021 is het Groenbeheerplan vastgesteld. In dit beheerplan staan de maatregelen die nodig zijn voor beheer en onderhoud van al het openbaar groen dat ons eigendom is. Het gaat hierbij om bomen, gazons, bos, heesters, vaste beplanting, bermen, hagen, plantenbakken en wateroevers. In dit beheerplan is uitgegaan van meer ecologisch groenbeheer, verhogen van de biodiversiteit en robuust groen bij renovaties. In het kader van het verhogen van de leefbaarheid faciliteert de gemeente inwoners bij zelfbeheer.

Jaarlijks inspecteert een onafhankelijk bureau het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en voeren we boomveiligheidscontroles uit om aan onze juridische zorgplicht als boombeheerder te voldoen. De dotatie in de voorziening is bijgesteld naar het benodigde bedrag voor het onderhoud en vervangen van bomen/groen, zoals het beheerplan voorschrijft.

Achterstallig onderhoud: in het onderhoud en de vervanging van bomen en het overig groen is achterstand ontstaan. Deze zijn we projectmatig aan het inlopen.

2. Speelplaatsen

In het beheerplan Speelplaatsen staan de maatregelen beschreven voor het beheer en onderhoud van de speelplekken in Oegstgeest. De wettelijke verplichtingen voor de veiligheid van speeltoestellen zijn geregeld in het warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. In dit besluit wordt verwezen naar de Europese normen voor speeltoestellen en die van valdempende ondergronden. Jaarlijks inspecteren we alle toestellen en valondergronden. Bij renovatie van een speelplaats maken we in overleg met omwonenden een herinrichtingsplan. In veel gevallen werken we met combi-toestellen in plaats van meerdere kleinere speelobjecten. Op deze manier wordt bij een beperkte beschikbare ruimte maximaal speelgelegenheid gerealiseerd.

 • Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

3. Water/baggeren

Het beheerplan Baggeren uit 2021 zorgt ervoor dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Oegstgeest op peil blijft. Het hoogheemraadschap van Rijnland inspecteert jaarlijks de wateren en bepaalt aan de hand van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) hoeveel we moeten baggeren. We hebben profielen en volumes beschikbaar en ook een 3D-model van de baggerlaag en de waterbodem. Verder hebben we een voorziening ingesteld, zoals het plan voorschrijft.

 • Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

4. Rationeel wegbeheer

Het uitvoeren van wegbeheer is een zorgplicht van de gemeente. In het beheerplan Wegen uit 2021 staan de maatregelen waarmee we onze wegen op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen houden. Op basis van de weginspectie blijkt (groot) onderhoud noodzakelijk. De afgelopen jaren hebben we te weinig (groot) onderhoud uitgevoerd wat heeft geleid tot een matig kwaliteitsbeeld. Zoals het beheerplan Wegen voorschrijft, hebben we een voorziening ingesteld voor het onderhoud aan de verhardingen. Het verzorgend onderhoud van de wegen (bijvoorbeeld vegen en zwerfvuil) en gladheidsbestrijding maken geen onderdeel uit van het beheerplan.

 • Achterstallig onderhoud: er is sprake van noodzakelijk onderhoud. Aanpak van dit noodzakelijk onderhoud is opgenomen in het MJOP.

5. Openbare verlichting

We verlichten de openbare ruimte om een bijdrage te leveren aan de verkeers- en sociale veiligheid. In 2021 hebben we het beheerplan Openbare verlichting vastgesteld. In dit plan zijn naast beheer- en onderhoudsaspecten, ook de vervanging van de openbare verlichting opgenomen. Om energie te besparen plaatsen we hierbij ledverlichting met dimmers.

 • Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

6. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Sinds 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken (Wgw) van kracht. In deze wet staan, naast de traditionele zorgplicht voor het afvalwater, specifieke gemeentelijke zorgtaken. Het gaat hierbij om de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Met het vaststellen van de Hemel en regenwaterverordening is een eerste stap gezet naar het vasthouden van regenwater in het gebied waar het valt. Bij de (her)inrichtng van woonwijken zoals momenteel in de wijk Oudenhof wordt meer open verharding toegepast zodat het regenwater infiltreert in het grondwater. Het doel hiervan is het op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving, het beter voorbereid zijn op zware en langdurige regenbuien en het duurzaam beschermen van natuur en milieu.

Samen met de regionale partners is het Integraal waterketenplan (IWKP) 2024-2028 opgesteld. Nadrukkelijk is hierin ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Meer sturing op ongerioleerde lozingen (IBA’s). In het vastgestelde Basis rioleringsplan (BRP) zijn een aantal maatregelen/ investeringen/onderzoeken opgenomen die in uitvoering worden genomen in de nieuwe planperiode van het IWKP.

In het kader van het MJOP zijn diverse projecten benoemd als meerjaren onderhouds investeringsproject. Vooralsnog zijn de A projecten in tijd uitgezet en is voor de overige de urgentie aangegeven.

Het contract voor curatief en preventief onderhoud gemalen loopt in 2024 af en zal opnieuw aanbesteed moeten worden. Samen met de Leidse regio is in de samenwerking binnen het IWKP een gezamenlijke hoofdpost waarop de gemalen 24 uur 7 dagen in de week bewaakt worden.

Achterstallig onderhoud: groot onderhoud en vervanging zijn opgenomen in het MJOP.

7. Verkeersregelinstallaties (VRI)

In 2018 zijn we aangesloten op de Leidse verkeerscentrale en is zowel het verkeerskundig als het technisch en operationeel beheer van de VRI's overgedragen aan de gemeente Leiden. Het beheerplan VRI Oegstgeest loopt tot en met 2024. Aangezien de VRI's ons eigendom zijn zijn wij verantwoordelijk voor de vervanging ervan. Dit doen we zoveel mogelijk binnen de MJOP-projecten.

 • Achterstallig onderhoud: de vervanging is opgenomen in het MJOP.

8. Civiele kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen, tunnels , duikers, etc.)

Civiele kunstwerken horen bij de wegen-, fietspaden- en voetpadenstructuur in Oegstgeest. In het beheerplan Civiele Kunstwerken staan alle inspectieresultaten van de staat van de kunstwerken en een overzicht in van de benodigde investeringen en onderhoudskosten voor de komende zeven jaar. Vanwege de slechte staat van een aantal bruggen hebben we voor deze bruggen een maximaal toegestaan gewicht of aslastbeperking opgelegd. De financiële gevolgen van het geactualiseerde beheerplan (2021) zijn in het MJOP verwerkt.

 • Achterstallig onderhoud: Diverse bruggen zijn toe aan groot onderhoud dan wel vervanging. De planning van dit onderhoud c.q. de vervanging is opgenomen in het MJOP.

9. Overig vastgoed

Onder Overig vastgoed vallen de volgende gebouwen: het marktgebouw, de Oudenhofmolen in het Irispark en een dienstwoning bij de gemeentewerf. Er zijn geen woningen/gebouwen meer in tijdelijk beheer. Waar mogelijk, stoten we vastgoed af.

 • Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

10. Sporthal De Cuyl

Sinds 2009 beheren en exploiteren we de sporthal op sportpark De Voscuyl. Sporthal De Cuyl is te verdelen in drie zalen, door middel van scheidingswanden. De skybox op de eerste verdieping is permanent verhuurd aan een fysiotherapiepraktijk. We onderzoeken of een regionale samenwerking in het beheer van de sporthal financieel aantrekkelijk kan zijn.

Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

11. Sportvelden

Het beheerplan Sportvelden uit 2021 gaat over de sportvelden die worden onderhouden door de gemeente Oegstgeest. Deze sportvelden zijn gelegen op sportpark De Voscuyl en het scoutingterrein aan de Abtspoelweg. De geldende normen van NOC*NSF vormen het uitgangspunt voor de beheerkwaliteit. Het beheerplan is in 2021 geactualiseerd en de financiële gevolgen van de actualisatie zijn verwerkt. We onderzoeken of het beheer van de sportvelden aan de verenigingen kan worden overgedragen.

 • Achterstallig onderhoud: Veld 6 (FC Oegstgeest/OGC Golf) zit in het MJOP.

12. Kleedaccommodaties sport

Het gaat hier om de kleedaccommodatie bij korfbalvereniging Fiks. We onderzoeken de mogelijkheid deze over te dragen aan Fiks.

 • Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

13. Gymnastieklokalen

De meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de gymnastieklokalen zijn vastgesteld in 2019. Het gaat hier om de gymnastieklokalen bij de Montessorischool, Leo Kannerschool, Openbare Basisschool De Vogels, de basisscholen aan de Jan Wolkerslaan en Het DOK. Voor de gymzaal van het DOK onderzoeken we of een regionale samenwerking in het beheer financieel aantrekkelijk kan zijn.

 • Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

14. Multifunctionele accommodaties

In een multifunctionele accommodatie zitten allerlei wijkvoorzieningen onder één dak. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kinderopvanglocaties aan de Frans Halslaan, Jac. P. Thijsselaan, Jan Wolkerslaan, Lange Voort en het Rustenburgerpad (Het DOK). In de Mozaïekzaal (aula) in de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan vinden ook verschillende activiteiten plaats.

 • Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

15. Beeldende kunstwerken

Alle kunstwerken bevinden zich in de openbare ruimte, met uitzondering van het beeld Nel met hoed, dat staat in de hal van de bibliotheek. Merendeel van deze werken is ons eigendom, waardoor de zorg- en onderhoudsplicht van deze kunstwerken bij ons ligt.

Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

16. Gemeentehuis

Het gemeentehuis heeft een publieksbalie en aangiftebalie (met werkplekken voor de politie) en is ook een officiële trouwlocatie. Het gemeentehuis is sinds 1997 een rijksmonument. Het in 2019 geactualiseerde MJOP van het gemeentehuis is naast het noodzakelijk onderhoud op onderdelen uitgebreid met een aantal extra duurzaamheidsaspecten (quick-wins, onder andere ledverlichting). Het pand heeft energielabel G.

Achterstallig onderhoud: niet van toepassing op dit beheerplan.

17. Gemeentewerf

Op de gemeentewerf werkt een groot deel van het team Beheer en onderhoud. Ook staat hier veel van het materieel van dit team en de zoutinstallatie (gladheidsbestrijding). Daarnaast hebben we er voor inwoners een milieustraat, waar we het afval gescheiden in ontvangst nemen.

 • Achterstallig onderhoud: In 2024 starten we met een optimalisatie van de gemeentewerf.

18. Brandweerkazerne

Voorstel tot verkoop volgt in 4e kwartaal 2023.

19. Carp-gebouw

Het gebouw voldoet niet (meer) aan de gestelde eisen in het kader van luchtkwaliteit en veiligheid. Een plan van aanpak en kostenbegroting is voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd. Het CJG heeft dit pand in 2018 in gebruik genomen. Het gebouw wordt onderhouden conform het opgestelde MJOP.

 • Achterstallig onderhoud: Om aan de vigerende duurzaamheidseisen te voldoen dient het Carpgebouw te worden verduurzaamd. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd. Na besluitvorming over de toekomst van het Carpgebouw zal de raad worden verzocht voor de verduurzaming aanvullend budget te voteren.

5. Overzicht budget per beheerplan

Begroting (bedragen x €1.000)

2024

2025

2026

2027

A. Wegen prog. 2

Kapitaallasten

508

584

682

818

Jaarlijks onderhoud

472

482

493

493

Groot onderhoud / storting voorziening

946

946

946

946

Subtotaal

1.926

2.012

2.122

2.258

B. Openbare verlichting prog. 2

Kapitaallasten

131

174

187

196

Jaarlijks onderhoud

63

62

68

68

Subtotaal

194

235

254

263

C. Civieltechnische kunstwerken prog. 2

Kapitaallasten

254

392

480

563

Jaarlijks onderhoud

146

128

141

141

Groot onderhoud / storting voorziening

97

97

97

97

Subtotaal

497

617

718

802

D. Verkeersregelinstallaties prog. 2

Kapitaallasten

81

80

79

78

Jaarlijks onderhoud

66

66

66

66

Subtotaal

147

146

145

144

E. Speelplaatsen prog. 1

Kapitaallasten

24

24

24

23

Jaarlijks onderhoud

94

94

94

94

Subtotaal

118

118

117

117

F. Waterwegen prog. 1

Jaarlijks onderhoud

156

156

156

156

Groot onderhoud / storting voorziening

131

131

131

131

Subtotaal

287

287

287

287

G. Groen incl. sportvelden prog. 1 & 4

Kapitaallasten

268

301

316

311

Jaarlijks onderhoud

1.029

1.108

859

859

Groot onderhoud / storting voorziening

372

372

372

372

Subtotaal

1.670

1.782

1.547

1.542

H. Riolering prog. 2

Kapitaallasten

1.041

1.119

1.166

1.171

Jaarlijks onderhoud

342

316

316

316

Subtotaal

1.383

1.436

1.482

1.488

I. Accommodaties diverse prog.

Kapitaallasten

2.379

2.387

2.507

3.565

Jaarlijks onderhoud

199

199

199

199

Groot onderhoud / storting voorziening

786

786

786

786

Subtotaal

3.364

3.372

3.492

4.550

J. Kunstwerken prog. 4

Jaarlijks onderhoud

3

3

3

3

Groot onderhoud / storting voorziening

14

14

14

14

Subtotaal

17

17

17

17

Totaal

9.604

10.022

10.182

11.469

6. Overzicht kerncijfers

Overzicht met kerncijfers

Wegen

Totale oppervlakte verhardingen:

1.093.909 m2

waarvan elementen

791.314 m2

waarvan asfalt

266.788 m2

waarvan onverhard/beton

899 m2

waarvan overig

34.918 m2

waarvan nieuw (nog niet gedefinieerd)

0 m2

Openbare verlichting

Openbare verlichting, aantal masten

4.464 st

Verkeersregelinstallaties

10 st

Riolering

Riolering: lengte riolering

127 km

Riolering: aantal aansluitingen

Circa 10.000 st

Riolering: aantal gemalen

59 st

Groen

Bomen

Aantal bomen

13.325 st

Cultuur beplanting

oppervlakte bodembedekkers

8.097 m2

oppervlakte boomspiegel

2.614 m2

oppervlakte opgaande heesters

48.937 m2

oppervlakte rozen

5.571 m2

oppervlakte vaste planten

6.799 m2

burgerparticipatie

2.565 m2

Gras

oppervlakte berm/gras

151.433 m2

waarvan oppervlakte bloemrijk gras

20.283 m2

waarvan oppervlakte gazon

277.184 m2

waarvan oppervlakte hondenuitlaatgebied

2.120 m2

waarvan oppervlakte natuurlijke oever

3.627 m2

waarvan oppervlakte oever

50.229 m2

waarvan oppervlakte overige

0 m2

waarvan oppervlakte rietvegetatie

11.529 m2

waarvan oppervlakte weide

2.000 m2

waarvan oppervlakte wadi

2.658 m2

Haag

waarvan groen oppervlakte blokhagen

23.145 m2

waarvan groen oppervlakte haagvoet

23.145 m2

waarvan groen oppervlakte lijnhagen

0 m2

Natuurlijke beplanting

oppervlakte bos

47.549 m2

oppervlakte bosplantsoen

191.238 m2

oppervlakte griend en hakhout

7.531 m2

oppervlakte houtwal

5.757 m2

Water

Oppervlaktewater

336.983 m2

Oppervlaktewater sloten

137.505 m2

Spelen

Speelplaatsen: aantal

69 st

Speeltoestellen: aantal

308 st

Vastgoed

Gebouwd gemeentelijk vastgoed

34 st

Bedrijfsvloeroppervlakte gemeentelijk vastgoed

29.962 m2