PDF Opties

Beleidsindicatoren

Programma 1

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Fijn huishoudelijk restafval

Kg/inwoner/jaar

2023

2020

169

170

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

BBV

2024

2020

169

170

Programma 2

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Hernieuwbare elektriciteit1

%

2023

2020

9,6%

26,8%

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

BBV

2024

2021

12,7%

33,2%

 1. 1 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Programma 3

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Demografische druk1

%

2023

2022

83,6%

70,3%

CBS -Bevolkingsstatistiek

BBV

2024

2023

83,2%

70,3%

Nieuw gebouwde woningen2

Aantal per 1.000 woningen

2023

2021

4,2

8,9

ABF - Systeem Woningvoorraad

BBV

2024

2022

5,1

9,3

Functiemenging3

%

2023

2021

44,6%

53,3%

LISA

BBV

2024

2022

44,6%

53,8%

Vestigingen (van bedrijven)4

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15
t/m 64 jaar

2023

2021

155,9

165,1

LISA

BBV

2024

2022

167,4

174,1

 1. 1 Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
 2. 2 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
 3. 3 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
 4. 4 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Programma 4

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar

Aantal per 1.000 inwoners

2023

2021

3

7

Bureau Halt

BBV

2024

2022

6

8

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12- t/m 21- jarigen

2023

2020

1

1

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2024

2021

1

1

Winkeldiefstal

Aantal per 1.000 inwoners

2023

2021

0,4

1,8

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2024

2022

1,6

2,3

Geweldsmisdrijven1

Aantal per 1.000 inwoners

2023

2021

3,4

4,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2024

2022

2,5

4,6

Diefstal uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2023

2021

1

1,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2024

2022

0,8

1,4

Vernieling en beschadiging

Aantal per 1.000 inwoners

2023

2021

3

6,1

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2024

2022

2,5

6

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

2023

2021

577,3

805,5

LISA

BBV

2024

2022

575,8

825,4

Netto arbeidsparticipatie2

% Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2023

2020

70,7

68,4

CBS - Arbeidsdeelname

BBV

2024

2022

74,2

72,2

Jeugdwerkloosheid3

% 16- t/m 22- jarigen

2023

2020

1

2

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2024

2021

1

2

Personen met een bijstandsuitkering

Per 10.000 inw 18 jaar en ouder

2023

2021

259,5

431,2

CBS - Participatiewet

BBV

2024

2021

259,5

431,2

Lopende reïntegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2023

2020

203

202

CBS - Participatiewet

BBV

2024

2022

181

197,7

% Voortijdige schoolverlaters4

%

2023

2021

1,2

1,9

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

BBV

2024

2021

1,2

1,9

% Niet-wekelijkse sporters5

%

2023

2020

41

49,3

RIVM - Zorgatlas

BBV

2024

2020

41

49,2

Absoluut verzuim6

Per 1.000 inw. 5-18 jr

2023

2021

1,8

2,5

Ingrado

BBV

2024

2022

3,6

4,2

Relatief verzuim7

Per 1.000 inw. 5-18 jr

2023

2021

7

19

Ingrado

BBV

2024

2022

10

24

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo8

Aantal per 10.000 inwoners

2023

2021

490

N/B

CBS - Monitor Sociaal domein Wmo

BBV

2024

2022

500

700

Kinderen in armoede9

% Kinderen tot 18 jaar

2023

2020

3

6

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2024

2021

3

6

Jongeren met jeugdhulp

% Van alle jongeren tot 18 jaar

2023

2021

13,9

12,9

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2024

2022

14,4

13,2

Jongeren met jeugdbescherming

% Van alle jongeren tot 18 jaar

2023

2021

0,6

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2024

2022

0,6

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2023

2021

N/B

0,3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2024

2022

N/B

0,3

 1. 1 Hieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, de seksuele misdrijven, de levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.
 2. 2 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
 3. 3 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
 4. 4 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
 5. 5 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
 6. 6 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
 7. 7 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.
 8. 8 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.
 9. 9 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Programma 6

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Formatie1

Fte per 1.000 inwoners

2023

2022

6,01

n/b

Decade/Beaufort

BBV

2024

2023

6,09

n/b

Bezetting1

Fte per 1.000 inwoners

2023

2022

5,15

n/b

Decade/Beaufort

BBV

2024

2023

5,36

n/b

Organisatiekosten

Kosten per inwoner

2023

2022

564,22

n/b

Begroting

BBV

2024

2023

653,16

n/b

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2023

2022

7%

n/b

Begroting

BBV

2024

2023

6%

n/b

Overhead

% van totale lasten

2023

2022

14%

n/b

Begroting

BBV

2024

2023

15%

n/b

 1. 1 Uitgaande van 25.746 inwoners.

Programma 7

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Gemiddelde Woz-waarde1

Duizend euro

2023

2021

465

290

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

BBV

2024

2023

563

369

Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden2

Euro

2023

2022

1061

N/B

COELO, Groningen

BBV

2024

2023

1158

860

Gemeentelijke woonlasten Meerpersoonshuishouden3

Euro

2023

2022

1244

N/B

COELO, Groningen

BBV

2024

2023

1333

942

 1. 1 De gemiddelde Woz-waarde van woningen.
 2. 2 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
 3. 3 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.