PDF Opties

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Verbonden partijen zijn gemandateerd om taken namens de gemeente uit te voeren. We houden de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.

De paragraaf Verbonden partijen bevat een toelichting op hoe we als gemeente omgaan met het vraagstuk 'grip op samenwerking' en een overzicht van alle verbonden partijen.

Grip op samenwerking

Het uitgangspunt is 'samenwerken vanuit een zelfstandig Oegstgeest'. Op verschillende manieren werken we hieraan:

 • We vergroten sturing aan de voorkant en controleren minder aan de achterkant. Dit doen we door te werken aan de transparantie van de samenwerkingsverbanden en de inzichtelijkheid in de processen te vergroten.
 • We realiseren de ambities en opgaven van de toekomstvisie Leidse regio 2027 door samen te werken met gemeenten binnen de Leidse regio.
 • Regionaal zetten we in op samenwerking met andere gemeenten voor de kaderstelling en de controle op de samenwerkingsverbanden. Deze samenwerking vindt primair in en met de Leidse regio plaats. Ons kader voor het evalueren van bestaande en het opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden is de Nota verbonden partijen.
 • Sturing op kosten door middel van regionale samenwerking is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college en de gemeenteraad van Oegstgeest. We dringen in toenemende mate aan op reëel begroten en het aangeven van scenario's als er nieuwe lasten worden voorgelegd door verbonden partijen.

3. Overzicht bijdragen verbonden partijen

Verbonden partijen

(bedragen x € 1.000)­

Begroot 2023

Begroot 2024

1. Hecht (voorheen RDOG)

1.668

1.778

2. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (HR)

334

364

3. Service-organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)

n.n.b.

194

4. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

550

633

5. Veiligheidsregio Hollands Midden

1.421

1.697

6. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

641

655

7. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

376

409

Totaal

4.349

5.730

4. Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

1

Hecht (voorheen RDOG)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 leden van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Één lid komt uit de gemeente Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners (BPI) en kinderen (BPK).

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat
­

1-1-2024

4.044

46.514

31-12-2024

3.994

46.948

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Naast de basisdienstverlening zet HECHT, onder toezicht van het CJG, preventieve aanvullende diensten in. Meer informatie: www.rdoghm.nl


Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

2

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief regionaal investeringsfonds en Regionaal Bureau Leerplicht)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio. Dit gebeurt in de domeinen Economie, Duurzaamheid, Leefomgeving, Energie en Maatschappij.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft 26 leden, waarvan twee afkomstig uit de gemeente Oegstgeest. Het college van B&W is in elk portefeuillehoudersoverleg vertegenwoordigd.   

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2024

1.822

31.095

31-12-2024

1.557

31.095

0

­

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

De 13 deelnemende gemeenten hebben de inhoudelijke agenda 2019-2023 opgesteld die de leidraad vormt voor de gezamenlijke ambities en opgaven. Ook dienen gemeenten – indien relevant – financiële middelen en capaciteit te leveren om de speerpunten uit de Inhoudelijke agenda en diverse regionale uitvoeringstaken te realiseren. Het regionaal investeringsfonds loopt in 2023 af en zal hierna door ons geëvalueerd worden. Meer informatie: www.hollandrijnland.nl.Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 1 Natuur en landschap
 • Programma 2 Verkeer en infrastructuur
 • Programma 3 Wonen en economie
 • Programma 4 Sociale infrastructuur

3

Service-organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De regeling draagt zorg voor de inkoop en het contractbeheer van gespecialiseerder jeugdhulp in het Holland Rijnland regio. Het gaat om: (a) Regionale jeugdhulp in het gedwongen kader (b) Gespecialiseerde jeugdhulp.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur: Het bestuur is een samenwerking van alle gemeenten uit de Holland Rijnland jeugdhulp regio en telt evenveel leden. Dit zijn alle portefeuillehouders jeugd. In elke bestuurscommissie is het college van B&W vertegenwoordigd.

Jaarlijkse bijdrage

n.n.b.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2024

n.n.b.

n.n.b.

31-12-2024

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

­

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

De SOZ is vanaf 2023 een zelfstandige GR (eerder werden deze taken binnen HR opgepakt). Vanaf 2024 breidt de dienstverlening van de SOZ uit omdat de gemeente Voorschoten zich aansluit bij de Holland Rijnland regio ten behoeve van de inkoop specialistische jeugdhulp. Daarnaast wordt de deelname van de gemeente Kaag en Braassem in dit samenwerkingsverband uitgebreid.

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

4

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet zij door vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieuadvies aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur; het algemeen bestuur stelt jaarlijks de stemverhouding vast. Die stemverhouding staat in verhouding met de gemeentelijke bijdrage.

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder geen leden uit Oegstgeest. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden, waarvan twee bestuursleden afkomstig zijn uit Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2024

288

11.500

­

31-12-20234

380

11.782

92

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht moet de ODWH inspelen op nieuwe wensen van opdrachtgevers. Meer informatie: www.odwh.nl


Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 1 Natuur en landschap
 • Programma 2 Verkeer en infrastructuur

5

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen). Ook houdt de VRHM samen met de Veiligheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter, waaronder onze eigen burgemeester.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van een binnenregionale verdeelsleutel (de Cebeon-norm)

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2024

5.037

73.258

31-12-2024

4.487

73.411

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s moet het bestuur van de Veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. Er moeten daarvoor keuzes worden gemaakt die onder meer gevolgen hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen in de komende 4 jaar. Voor het vaststellen van de hoogte van de gemeentelijke bijdragen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt.

De huidige bestuurlijke afspraken over de financiering van de Veiligheidsregio dateren uit 2009 (t.b.v. de regionalisering van de brandweer per 2011). Deze afspraken zijn in 2016 geëvalueerd en herbevestigd. Bij het vaststellen van de Kadernota 2024 VRHM is in zowel het Dagelijks als in het Algemeen Bestuur discussie gevoerd over de gehanteerde financieringssystematiek voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027, waarbij de ontwerp-programmabegroting VRHM 2024 nog is opgesteld conform de bestuurlijke afspraken uit 2016. Het Algemeen Bestuur heeft verzocht om een heroverweging te maken van de huidige bestuurlijke financieringsafspraken. Hiervoor zijn nieuwe financieringsafspraken uitgewerkt, maar de besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.


Daarnaast zijn naar aanleiding van de herijking van het gemeentefonds en de nieuwe Cebeon norm de gemeentelijke bijdragen aangepast. Voor Oegstgeest betekent dit een verhoging van de jaarlijkse bijdrage. In deze begroting zijn de bedragen opgenomen conform de huidige financieringsafspraken.

Deze GR heeft verder een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

6

Gemeensschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)

Vestigingsplaats

Voorhout.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De GR heeft voert op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten uit op het terrein van gesubsidieerde arbeid. Voor de gemeente Oegstgeest voert de GR KDB de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in het bestuur. De GR heeft 7 deelnemende gemeenten. Alle 7 gemeenten hebben een stem die even zwaar meetelt. Vanuit Oegstgeest is er één bestuurslid afgevaardigd.

Jaarlijkse bijdrage

Het Rijk betaalt een bedrag per geïndiceerde WSW-deelnemer aan de gemeenten. Deze rijksbijdrage wordt vanuit de gemeente doorbetaald aan de Sociale werkvoorziening. De rijksbijdrage is ontoereikend. Gemeenten leveren daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage die grotendeels gebaseerd is op het aantal deelnemers in verhouding tot het totaal.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de tekorten in de gemeenschappelijke regeling.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2024

4.449

1.129

31-12-2024

4.449

1.100

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Per 2018 heeft er een reorganisatie bij de GR plaatsgevonden. Inzet is een omvorming op termijn van een SW bedrijf naar een toeleidingsbedrijf. Ter ondersteuning van de overgang zijn modules geïntroduceerd. De gemeente Oegstgeest heeft besloten alleen deel te nemen aan de module WSW-oud (hetzelfde geldt voor Wassenaar). De

reden voor deze keuze is dat de gemeente Oegstgeest voor samenwerking in de Leidse regio heeft gekozen. In het

bestuur van de GR heeft Oegstgeest wel stemrecht over de ontwikkelingen met betrekking tot de andere

modules zodat er invloed is met betrekking tot de gehele GR.

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

7

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) in het bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage volgens een in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2024

782

5.675

31-12-2024

782

5.513

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Het algemeen bestuur wil de huidige vorm van de BSGR consolideren en waar mogelijk groeien. Deze groei moet zitten in een verdere optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding, het aantal deelnemers en 'groei' op het gebied van marketing en profilering van de BSGR - 'be good and tell about it'.

Bij de ontwikkelingen en groei moet in gedachten gehouden worden dat de BSGR primair een maatschappelijke organisatie is die dienend is richting haar deelnemers en burgers. Basiswaarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid staan daarbij voorop. Meer informatie: www.bsgr.nl


Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 5 Bestuur
 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Vennootschappen

8

Nv Bank Nederlands Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Oegstgeest is voor 0,08% aandeelhouder en heeft 46.059 aandelen in de BNG. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. Over 2021 bedroeg dit € 105.015. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2022

5.062.000

143.995.000

­

31-12-2022

4.615.000

107.459.000

300.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.bng.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

9

Alliander nv

Vestigingsplaats

Arnhem.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Het aantal aandelen is 497.748 en het relatieve aandeel is 0,36386%. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in bezit zijnde aandelen. Over 2022 bedroeg dit € 298.005. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een reverse converteerbare hybride lening verstrekt van € 2.183.181 ter versterking van de kapitaalstructuur van Alliander om de grote investeringen in het energienet tegen betere condities te kunnen financieren. Op termijn kan de lening door Alliander in aandelen worden omgezet. We ontvangen voor deze lening een rentevergoeding.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2022

4.470.000

5.739.000

31-12-2022

4.570.000

6.122.000

198.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.alliander.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

10

Dunea nv

Vestigingsplaats

Zoetermeer.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland goed en betrouwbaar drinkwater.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Oegstgeest is met het aantal aandelen van 75.688 voor 1,89% aandeelhouder. Er wordt geen dividend uitgekeerd. De winst wordt intern benut voor de financiering van investeringen.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1-1-2022

245.294

366.902

31-12-2022

251.601

371.196

6.307

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.dunea.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

11

Vof Oegstgeest aan de Rijn

Vestigingsplaats

Oegstgeest.

Rechtsvorm

Vennootschap onder firma.

Doelstelling/publiek belang

Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijngeest, deelplan Oegstgeest aan de Rijn.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vennoot en heeft een belang van 50%.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente Oegstgeest treedt samen met samenwerkingspartner Bouwfonds op als vennoot in een vennootschap onder firma. De gemeente is 50% eigenaar van de vof. De vof heeft een sluitende grondexploitatie.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2022

0

5.895

31-12-2022

0

5.382

0

Risico's

Er zijn aanzienlijke risico’s die zijn afgedekt in de risicoreserve grondexploitaties.

Overige informatie

De verkoop van woningen in dit gebied verloopt goed. Uitvoering van de grondexploitatie van de vof verloopt volgens plan. De vof stelt haar eigen grondexploitatie vast. De eventuele consequenties van de deelneming staan opgenomen in de begroting. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid.

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 3 Wonen en economie

Stichtingen

12

Stichting Leiden Bio Science Park

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting.

Doelstelling/publiek belang

Het Leiden Bio Science Park toekomstbestendig te maken door het LBSP door te ontwikkelen tot een Innovatie District. Met deze doorontwikkeling zal de aantrekkelijkheid voor vestiging toenemen bij (inter)nationale bedrijven.

Bestuurlijk belang

De wethouder Economie heeft zitting in het bestuur van de stichting.

Jaarlijkse bijdrage

De stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 50.000.

Financieel belang

De financiële bijdragen die de gemeente zal voldoen, zijn geen investeringen die worden geactiveerd op de gemeentelijke balans of garantstellingen. De betalingen zijn tegenprestaties voor opdrachten. De stichting ontvangt subsidies, partnerbijdragen en overige bijdragen.

Kerncijfers

Niet van toepassing. Dit is een samenwerkingsverband op grond van een overeenkomst; er is geen sprake van een eigenstandige organisatie.

Risico's

Er zijn aanzienlijke risico’s die zijn afgedekt in de risicoreserve grondexploitaties.

Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 3 Wonen en economie