PDF Opties

Programma 4 Sociale Infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Veiligheid

E.R. Jaensch

Bestuur en strategie

Bijstand en schulden

T.I.M. van Tongeren

Maatschappij

Participatie

T.I.M. van Tongeren

Maatschappij

Gezondheidszorg

T.I.M. van Tongeren

Maatschappij

Maatschappelijke Ondersteuning

T.I.M. van Tongeren

Maatschappij

Jeugdhulp

T.I.M. van Tongeren

Maatschappij

I Programmaomschrijving:

Dit programma gaat over het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers, zowel preventief als repressief, door het inzetten van beleid en bestuurlijke maatregelen, het geven van voorlichting en handelingsperspectief en het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. Daarnaast gaat het programma over de financiële zelfredzaamheid door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke ondersteuning door het bieden van informatie, advies en begeleiding en zo nodig Wmo-voorzieningen en zorg voor de jeugd zijn ook onderdeel van dit programma. De zorg voor de jeugd reikt van preventieve programma’s, vroegsignalering en laagdrempelige opvoedondersteuning tot gespecialiseerde jeugdhulp. Ook activiteiten gericht op de toename van vrijwilligerswerk en het tegengaan van eenzaamheid maken deel uit van dit programma. Daarnaast richt het programma zich op voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Deze raadsperiode willen we samen met inwoners, het onderwijs, sportverenigingen en andere partners in het dorp de 21 doelen van het beleidsplan voor het sociaal domein, ‘Samen Oegstgeest’, realiseren.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Een veilige en prettige woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners, met zorg voor elkaar.

Beleidsthema Veiligheid

We willen dat Oegstgeest een veilige woon-, werk- en leefomgeving is voor haar inwoners. We informeren inwoners en ondernemers over (verschillende vormen van) criminaliteit en hoe die te voorkomen. Hierbij houden we altijd rekening met nieuwe vormen van criminaliteit, trends en kwetsbare doelgroepen. We stimuleren de zelf-/samenredzaamheid van onze inwoners. Ook zetten we beleid en bestuurlijke maatregelen waar mogelijk in om criminaliteit, onveiligheid en (woon)overlast aan te pakken én te voorkomen om als gemeenschap weerbaar(der) te zijn. Tot slot bereiden we ons adequaat voor op taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We informeren onze inwoners en ondernemers onder andere via een veiligheidsmarkt, een veiligheidskrant, berichtgeving via sociale media en de Oegstgeester Courant en informatiebijeenkomsten over specifieke actuele onderwerpen zoals high impact crimes.
 2. We schenken extra aandacht aan voorlichting over cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, met name voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, jeugd en MKB.
 3. We stimuleren inwoners (actief) deel te nemen aan buurtpreventie-initiatieven.
 4. We werken aan de aanpak tegen ondermijning, onder andere door bewustwording te creëren.
 5. In samenwerking met betrokken afdelingen en partners werken we aan een aanpak om (het gevoel van) verkeersoverlast te verminderen.
 6. We maken met partners afspraken over de te nemen acties in (woon)overlast-/zorgcasuïstiek.
 7. We werken nauw samen met betrokken (veiligheids)partners zoals politie, Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), het Zorg- en Veiligheidshuis, woningbouwcorporaties en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum).
 8. We nemen deel aan de regionale crisisorganisatie (Bevolkingszorg Regio Leiden). Bij grotere crises wordt er binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) nauw samengewerkt.
 9. We versterken onze inzet op de zorg- en veiligheidsketen, bijvoorbeeld door goede procesafspraken te maken met partners in de geestelijke gezondheidszorg.

Beleidsthema Veiligheid
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Integrale veiligheid

85

0

85

94

Openbare orde en veiligheid

120

0

120

137

Brandweer

1.697

0

1.697

1.422

Totaal

1.902

0

1.902

1.653

Beleidsthema Naar financiële zelfredzaamheid (Bijstand en schulden)

Ons doel is om inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm daadwerkelijk gebruik te laten maken van het minimabeleid. Dat is nog niet altijd het geval en dat willen we verbeteren. Daarnaast krijgen inwoners met problematische schulden schuldhulpondersteuning. Inwoners met een bijstandsuitkering worden toegeleid naar werk of een opleiding en ze worden aan een baan geholpen via vrijwilligerswerk. Ten slotte vinden jeugdige werklozen werk of een vervolgopleiding.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We werken aan het vergroten van het gebruik van de minimaregelingen. Hierin zoeken we o.a. de samenwerking met maatschappelijke partners in ons dorp.
 2. We zetten in op vroegsignalering van schulden. Dit doen we onder andere door extra huisbezoeken bij inwoners met betaalachterstanden op basis van signalen van vaste lasten-partners. Daarnaast werken we samen met Schuldhulpmaatje en een budgetcoach. De aanpak van Schuldhulpmaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken door onder andere laagdrempelige inloopspreekuren en preventieve campagnes.
 3. Kansrijke bijstandsgerechtigden krijgen lichte ondersteuning van onze bijstandsconsulenten bij het vinden van werk, een opleiding of vrijwilligerswerk. Als er meer ondersteuning nodig is gaat dat via maatwerktrajecten bij DZB.

Bijstand en schulden
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Inkomen

7.243

-5.669

1.574

1.993

Werk

1.424

0

1.424

1.372

Totaal

8.667

-5.669

2.999

3.365

Beleidsthema Samen Meedoen (Participatie)

Oegstgeest moet een inclusieve gemeente zijn: jong, oud, of afkomstig uit een ander land, iedereen doet mee. Het stimuleren van (digitale) geletterdheid is hierbij van belang.

We willen bereiken dat inwoners zich inzetten als vrijwilliger omdat de bijdrage van vrijwilligers onmisbaar is. Ook pakken we eenzaamheid samen aan en zorgen we ervoor dat statushouders een passend inburgeringstraject krijgen. Vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne krijgen de benodigde opvang en maatschappelijke begeleiding. Ten slotte is cultuur een verbindende factor, zeker in een dorp als Oegstgeest met een rijke geschiedenis en prachtige historische locaties. Daarom willen we inwoners laten meedoen met kunst en cultuur.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We gaan verder met de actualisatie van de huidige inclusieagenda die in 2021 is vastgesteld en laten daarbij zoveel mogelijk maatschappelijke partijen en inwoners participeren.
 2. Aan de hand van de resultaten van het extern onderzoek naar hoe het gesteld is met de leefsituatie van LHBTIQ+ personen in Oegstgeest, wordt bekeken welke vervolgstappen genomen gaan worden. We gaan verder met het verminderen van onnodige genderregistratie of het genderneutraal maken van registraties, het erkennen van meerdere genders en met genderneutrale formuleringen in onze registraties en communicatie.
 3. We zetten het project ‘Samen tegen Eenzaamheid’ voort. Welzijnsorganisatie Radius heeft voor de uitvoering daarvan opdracht gekregen. Onderdeel van de opdracht is nadrukkelijk oog te hebben voor eenzaamheid onder jongeren. Dit wordt door Radius met het Oegstgeester Netwerk tegen eenzaamheid gezamenlijk opgepakt.
 4. Taalachterstanden worden tegen gegaan bij jonge kinderen (Voorleesexpress, voorschoolse educatie, leesbevordering op school en ondersteuning van anderstalige kinderen in het basisonderwijs) en bij volwassenen vanuit het (Digi)Taalhuis en het Informatiepunt Digitale Overheid. De bibliotheek is hierbij een belangrijke partner.
 5. We zorgen dat bij de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet taal en participatie ((vrijwilligers)werk) hand in hand gaan.
 6. Maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne die in Oegstgeest verblijven, wordt door Vluchtelingenwerk gedaan. De gemeente zorgt ook in 2024 voor huisvesting in de twee opvanglocaties en de ondersteuning (onderwijs/zorg).
 7. Samen met de deelnemers van het Platform kunst en cultuur werken we aan een lokale culturele agenda. En we ondersteunen scholen om kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met kunst en cultuur in de breedste zin van het woord: kunst, erfgoed, muziek, natuur, milieu en techniek.

Participatie
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Welzijn

1.219

-18

1.202

1.303

Kunst en Cultuur

954

-23

931

966

(niet) Statushouders

414

-48

366

-18

Mantelzorg

144

0

144

139

Totaal

2.732

-89

2.643

2.390

Beleidsthema Ondersteuning in de eigen omgeving (Maatschappelijke ondersteuning)

We vinden het belangrijk dat inwoners langer verantwoord en veilig thuis kunnen wonen. Daarnaast dringen we huiselijk geweld terug en ondersteunen we kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving. Ten slotte bieden we ondersteuning aan mantelzorgers.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We maken gebruik van de sterke sociale basis (de vele (vrijwilligers)initiatieven om kwetsbare inwoners te ondersteunen) in Oegstgeest. Kwetsbare inwoners kunnen een beroep doen op het sociaal team Oegstgeest en zonodig op maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.
 2. In 2023 is de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg geïmplementeerd. Vanaf 2024 zetten we in op meer zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning voor cliënten waarbij dat mogelijk is. Samen met de aanbieders voor wonen met ondersteuning werken we aan de doorontwikkeling van het woon-zorglandschap om de uitstroom naar zelfstandig wonen (ambulantisering) te bevorderen. Hierdoor kunnen meer inwoners zo normaal mogelijk blijven wonen in de wijk en kunnen zij blijven deelnemen aan de maatschappij.

Maatschappelijke ondersteuning
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Voorzieningen Wmo

6.341

-278

6.063

5.393

Totaal

6.341

-278

6.063

5.393

Beleidsthema Een brede kijk op gezondheid (Gezondheidszorg)

We vinden het belangrijk de sociale samenhang en de gezondheid van de inwoners van Oegstgeest door sport en bewegen meer te ondersteunen. Daarnaast streven we ernaar dat inwoners minder alcohol en drugs gebruiken en een gezond gewicht hebben.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We maken samen met partners en inwoners een plan van aanpak waar alle thema’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord in terugkomen. We gaan aan de slag met een gerichte aanpak op thema's zoals bewegen, gezonde voeding, het terugdringen van genotsmiddelengebruik en het tegengaan van eenzaamheid.
 2. Samen met de sportverenigingen werken we verder aan het uitvoeren van een geactualiseerd Sportakkoord. Hierbij zijn een inclusief sportaanbod voor mensen met een beperking en aandacht voor discriminatie en de toegankelijkheid van sport voor de LHBTIQ+ gemeenschap speerpunten.

Gezondheid
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Volksgezondheid

1.873

0

1.873

1.759

Sport

1.791

-519

1.272

1.676

Totaal

3.664

-519

3.145

3.435

Beleidsthema Hulp bij goed opgroeien en opvoeden

We willen een sterke basis voor de jeugd. We vinden het belangrijk om samen met de scholen aan goed onderwijs te werken waarbij jeugdigen een startkwalificatie behalen. Vanwege de bezuinigingsopgave van de gemeente wordt een aantal bovenwettelijke bijdragen aan het onderwijs beperkt. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook bieden we passende jeugdhulp en voorkomen en verminderen we opgroei- en opvoedproblemen door een preventief aanbod. Hierbij houden we de onderliggende oorzaken van problematiek voor ogen. Voor jeugdhulp ligt de focus op de integrale aanpak van de wachttijden voor jeugdhulp, het realiseren van voorzieningen die aansluiten op de behoefte in de regio en het beperken van de toename van jeugdhulpkosten. Binnen deze focus sluiten we zo veel mogelijk aan op de landelijke hervormingsagenda jeugdhulp en bereiden we ons voor op de inhoudelijke en financiële consequenties van deze agenda.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. Met de partners van het Preventieakkoord Jeugd werken we aan versterking van het brede netwerk rondom jeugd en stellen we een nieuw programma vast.
 2. Met de regio (Holland Rijnland en de Leidse regio) zetten we ons in om de wachttijden voor specialistische jeugdhulp in onze regio te verkorten.
 3. In de Holland Rijnlandregio gaan we aan de slag met de uitwerking van de hervormingsagenda voor onze regio en onze gemeente.
 4. We presenteren een geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het bestuur van de Leo Kannerschool zal als bouwheer in 2024 starten met de daadwerkelijke bouw van de VSO Leo Kanner. De renovatie/nieuwbouw van de Gevers Deutz Terwee school wordt voorbereid, waarbij de gymzaal die in het oorspronkelijke plan was voorzien, wordt geschrapt.

Jeugdhulp
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Jeugd

1.469

0

1.469

1.475

Jeugdzorg

6.457

0

6.457

5.808

Kinderopvang en peuterspeelzalen

360

-360

0

68

Onderwijs algemeen

858

-64

794

1.089

Onderwijshuisvesting

2.291

-50

2.241

2.549

Veiligheidspreventie

171

0

171

176

Totaal

11.607

-474

11.133

11.166

Subsidieplafonds

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale infrastructuur is bedoeld voor het verstrekken van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2021 vormt naast de algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale infrastructuur. Deze begroting bepaalt de financiële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast. In totaal is in deze begroting voor het jaar 2024 € 2.700.000 beschikbaar jaarlijkse en eenmalige subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies van maximaal 750 euro per aanvraag.

De subsidieplafonds 2024 voor de eenmalige subsidies zijn:

 • Plafond maatschappelijke welzijnsinitiatieven: € 5.000.
 • Plafond sportstimulering kwetsbare groepen: € 2.000.
 • Plafond deskundigheidsbevordering vrijwilligers: € 2.500.

Subsidies die in het kader van specifieke uitkeringen worden verstrekt (bijvoorbeeld NPO-gelden of SPUK GALA) vallen hierbuiten.

Zodra in december 2023 alle jaarlijkse subsidies voor 2024 zijn toegekend, plaatsen we het overzicht hiervan op onze website. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2024, publiceren we na afloop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)

Hecht voert de wettelijke taken uit voor de publieke- en jeugdgezondheidszorg en bevordert en monitort de algemene volksgezondheid inclusief het bestrijden van infectieziekten. Ook het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) maakt deel uit van Hecht. Hier worden taken op het gebied van Veilig Thuis, het Jeugd Preventieteam en het Crisisinterventieteam uitgevoerd.

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)

De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland zorgt voor de inkoop en het contractmanagement voor de jeugdhulpcontracten binnen Holland Rijnland. Zij dragen zorg voor financiële, administratieve en uitvoerende taken die nodig zijn voor het inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp. Ook werken zij nauw met de gemeenten samen om zo goed mogelijk te sturen op de gewenste transformatie binnen de jeugdhulp.

GR VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico’s beter te beheersen. Concreet voert de VRHM in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen). Ook houdt de VRHM samen met de Veiligheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand en is de VRHM ondersteunend aan de regionale crisisorganisaties, waaronder Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL).

GR KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)

Provalu is het werkbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw (oud) werkt via Provalu. Provalu fungeert tevens als werkgeversservicepunt en biedt 'nieuw beschut' en garantiebanen in de Bollenstreek. Hieraan nemen we niet deel.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Beleidsthema Veiligheid

Lasten

1.730

1.653

1.902

1.848

1.841

1.841

Baten

-128

0

0

0

0

0

Saldo

1.601

1.653

1.902

1.847

1.841

1.841

Bijstand en schulden

Lasten

8.546

9.054

8.667

8.665

8.632

8.629

Baten

-4.804

-5.689

-5.669

-5.669

-5.669

-5.669

Saldo

3.743

3.365

2.999

2.996

2.963

2.961

Participatie

Lasten

4.649

6.097

2.732

2.680

2.565

2.565

Baten

-2.823

-3.707

-89

-81

-41

-41

Saldo

1.825

2.390

2.643

2.599

2.525

2.524

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

5.003

5.656

6.341

6.341

6.339

6.339

Baten

-150

-263

-278

-278

-278

-278

Saldo

4.853

5.393

6.063

6.063

6.061

6.061

Gezondheid

Lasten

3.430

3.961

3.664

3.617

3.591

3.579

Baten

-770

-526

-519

-519

-519

-519

Saldo

2.659

3.435

3.145

3.098

3.072

3.060

Jeugdhulp

Lasten

10.261

11.792

11.607

11.684

11.339

12.343

Baten

-1.016

-626

-474

-474

-474

-474

Saldo

9.245

11.166

11.133

11.210

10.864

11.869

Programma

Lasten

33.619

38.213

34.914

34.835

34.307

35.297

Baten

-9.692

-10.811

-7.029

-7.021

-6.981

-6.981

Saldo van baten en lasten

23.927

27.402

27.884

27.814

27.326

28.316

Reserves

Toevoeging

281

56

56

56

56

56

Onttrekking

-183

-183

-133

-133

-133

-133

Mutaties reserves

98

-127

-77

-77

-77

-77

Resultaat

24.025

27.275

27.808

27.737

27.249

28.239

Toelichting financiële afwijkingen

Veiligheid

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 249.000 (N) ten opzichte van 2023.
Dit wordt enerzijds voor € 276.000 (N) verklaard door een hogere bijdrage voor VRMH (Veiligheidsregio Midden-Holland). In de Kaderbrief 2024-2027 staat op bladzijde 15 deze mutatie (onder 4.1) uitgebreid toegelicht. Daarnaast is de raming van een aantal kostencomponenten naar beneden bijgesteld voor totaal € 27.000 (V). Dit zijn diverse kleine posten.

Bijstand en schulden

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 387.000 (V) af.
De geraamde lasten waren in 2023 hoger doordat in 2023 een incidenteel bedrag van € 306.000 (V) was opgenomen voor de energietoeslag voor mensen met een minimuminkomen. Daarnaast is er in 2024 sprake van lagere doorbelasting van overheadkosten.

Participatie

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 3.365.000 (V) af.
In 2023 was er € 3.220.000 (V) aan lasten geraamd voor de opvang van Oekraïners die nog niet in 2024 zijn geraamd. Verder is er sprake van een daling van de energielasten in 2024 ad € 227.000 (V).

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 3.618.000 (N) af.
Dit wordt veroorzaakt doordat in 2023 incidenteel € 3.643.000 (N) aan rijksbijdrage was geraamd voor de opvang van Oekraïners en de baten voor 2024 nog niet zijn geraamd. Zowel de raming van de baten als de lasten worden -na bekendmaking van een mogelijke nieuwe bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïners- bij de voorjaarsnota 2024 verwerkt.

Maatschappelijke ondersteuning

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgen in 2024 met € 685.000 (N). Voor de Wmo voorzieningen is € 313.000 (N) aan hogere lasten in 2024 geraamd vanwege indexering van de budgetten. Voor maatwerkvoorzieningen begeleiding zijn hogere lasten geraamd van € 130.000 (N). De hogere lasten zijn een gevolg van met name de toename van de zorgintensiteit bij cliënten. Tenslotte is de raming voor doorbelasting van overheadkosten met € 196.000 (N) verhoogd.

Gezondheid

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 297.000 (V) af.
In een convenant tussen ASC, de Shawano’s en de gemeente is in 2010 de afspraak gemaakt dat de Shawano’s een nieuw clubhuis kunnen bouwen in ruil voor het inleveren van een deel van hun terrein. In 2023 heeft de gemeente daar incidenteel € 270.000 (V) aan bijgedragen. Verder is sprake van een daling van de energielasten in 2024 voor de gymlokalen en sporthal met € 198.000 (V). Tegenover deze voordelen op dit beleidsthema staan ook een aantal nadelen. De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening neemt in 2024 toe met € 69.000 (N) als gevolg van actualisatie van de onderhoudsplannen. Daarnaast stijgt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Hecht met € 110.000 (N) als gevolg van indexering van lonen en overige kosten.

Jeugdhulp

De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 185.000 (V) af.

Dit heeft de volgende oorzaken:
1. De raming van de lasten voor Centrum voor Jeugd en Gezin daalt met € 34.000 (V). Dat is voor een bedrag van € 12.000 een gevolg van de inzet van de SPUK voor het preventieakkoord. Daarnaast is er in 2023 nog een eenmalig bedrag van € 21.000 geraamd voor de pilot Steunouders.
2. De geraamde lasten voor de JGT’s neemt met € 27.000 (V) af. Dit bedrag is eveneens een saldo van de in de Kaderbrief 2024 opgenomen verhoging met € 66.538 en een op basis van actuele inzichten opgenomen verlaging van de raming met € 100.000. Deze verlaging wordt veroorzaakt door lagere kosten voor de POH Jeugd en lagere kosten voor de inkoop van het Jeugdteam Leidse regio.
3. De raming van de lasten van PGB Jeugd is per saldo met € 168.000 (V) verlaagd. Bij de Kaderbrief 2024 is aanvankelijk een extra bedrag van € 32.000 opgenomen. De laatste prognose van de Sociale Verzekeringsbank geeft echter een beduidend lager bedrag aan dan begroot. Dit is o.a. een gevolg van het strenger sturen op het gebruik van PGB's en de wens om meer op zorg in natura in te zetten
4. De raming van de subsidieverleningen onderwijs beleid zijn per saldo met € 480.000 (V) verlaagd. In 2023 was er nog sprake van een budget van € 496.000, wat een restantbedrag was de specifieke uitkering van het Rijk 2021-2023 in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).
5. De raming van de advieskosten zijn in 2024 € 90.000 (V) lager dan in 2023. Deze kosten houden verband met advieskosten ten aanzien van onderzoeken in het kader van het IHP.
6. In 2023 was eenmalig een budget geraamd van € 150.000 (V) voor duurzaamheidsmaatregelen Het Dok. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
7. Aan het budget 2024 voor regionale Jeugdhulp is per saldo een bedrag van € 779.000 (N) toegevoegd. Deze extra middelen zijn o.a. een gevolg van eerder door het PHO genomen besluiten en een ongunstige wijziging van het relatieve aandeel van Oegstgeest in de feitelijke regionale kosten 2022.

De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 152.000 (N) af.
Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2023 een bijdrage van het Rijk inzake NPO middelen van € 193.700 (N) was geraamd.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 4
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Reserve Wmo/3D

Toevoeging

281

56

56

56

56

56

Onttrekking

-183

-183

-133

-133

-133

-133

Saldo

98

-127

-77

-77

-77

-77

Verrekening reserves programma 4

98

-127

-77

-77

-77

-77

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.