PDF Opties

Grondslagen voor de begroting

De begroting 2024-2027 is als volgt opgebouwd:

  1. De meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Oegstgeest na wijziging.
  2. De structurele effecten van de Voorjaarsrapportage 2023.
  3. De effecten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds.
  4. Effecten van tussentijdse besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen.

Voor de begroting 2024-2027 zijn de volgende uitgangspunten verwerkt:

Nr

Onderwerp

Financieel kader

Bron

1

Algemene uitkering

Meicirculaire 2023 op basis van constante prijzen

Meicirculaire 2023

2

Loonontwikkeling

nabetaling 3,66% 2023 en 4,34% 2024 = 8%

Advies centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio o.b.v. cao ontwikkelingen sector overheid

3

Prijsontwikkeling

0% in 2024 i.v.m. bezuiniging

Nationale consumentenprijsindex (cpi) 2024 uit Meicirculaire 2023

4

Onroerende Zaakbelasting

3,1%

Nationale consumentenprijsindex (cpi) 2024 uit Meicirculaire 2023

5

Toeristenbelasting

3,1%

Coalitieakkoord 2022 – 2026

6

Afvalstoffenheffing, Rioolheffing
en bouwleges

we streven naar kostendekkende tarieven

Coalitieakkoord 2022 – 2026

7a

Leges publiekszaken

we streven naar kostendekkende tarieven rekening houdend met vastgestelde maxima

Coalitieakkoord 2022 – 2026

7b

Overige belastingen en heffingen

3,1%

Coalitieakkoord 2022 – 2026

8

Rente

Te berekenen op basis van begroting 2024 paragraaf Financiering. De omslagrente kan in 2024 op 1,4% blijven staan.

De rentepercentages van aan te trekken geldleningen zijn geprognosticeerd op:

2024 3,0%

2025 3,5%

2026 3,5%

2027 3,5%

Besluit Begroting en Verantwoording (Omslagrente 2024)

Meerjarenraming
We stellen de meerjarenraming 2025-2027 op in constante prijzen.