PDF Opties

Taakveldenoverzicht

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.

Hoofdtaakveld (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Taakveld omschrijving

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0

1.919

0.2

Burgerzaken

489

1.606

0.4

Overhead, ondersteuning organisatie

52

10.977

0.5

Treasury

540

275

0.61

Onroerendezaakbelasting (ozb) woningen

7.880

134

0.62

Onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen

3.292

8

0.64

Belastingen overig

165

22

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

39.438

0

0.8

Overige baten en lasten

17

15

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

1

0.10

Mutaties reserves (980)

1.862

2.274

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

54

Subtotaal

53.736

17.283

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

1.697

1.2

Openbare orde en veiligheid

5

541

Subtotaal

5

2.238

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

130

4.737

2.5

Openbaar vervoer

0

63

Subtotaal

130

4.799

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

0

401

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

61

40

3.4

Economische promotie

460

0

Subtotaal

521

442

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

53

433

4.2

Onderwijshuisvesting

50

2.291

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

64

1.149

Subtotaal

166

3.872

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

103

182

5.2

Sportaccommodaties

363

1.249

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

166

5.5

Cultureel erfgoed

8

107

5.6

Media

23

772

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

0

3.151

Subtotaal

498

5.627

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

426

1.724

6.2

Wijkteams

0

1.221

6.3

Inkomensvoorzieningen

5.669

7.694

6.4

Begeleide participatie

0

912

6.5

Arbeidsparticipatie

0

634

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2

760

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

276

5.510

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

6.852

Subtotaal

6.373

25.306

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

2.063

7.2

Riolering

2.736

1.982

7.3

Afval

4.607

3.333

7.4

Milieubeheer

0

900

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

1

Subtotaal

7.344

8.280

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

149

946

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

55

55

8.3

Wonen en bouwen

1.498

1.629

Subtotaal

1.703

2.630

Totaal

70.477

70.477