PDF Opties

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

62

57

51

45

40

34

Materiële vaste activa

74.476

89.542

108.031

120.101

137.625

138.513

Financiële vaste activa

3.264

3.258

3.253

3.247

3.241

3.236

Totaal vaste activa

77.802

92.857

111.335

123.393

140.906

141.782

Vlottende activa

Voorraden

-1.602

-924

-11

-11

-11

-11

Uitzettingen

22.916

8.394

8.394

8.394

8.394

8.394

Liquide middelen

378

0

0

0

0

0

Overlopende activa

2.682

2.682

2.682

2.682

2.682

2.682

Totaal vlottende activa

24.375

10.152

11.065

11.065

11.065

11.065

Totaal activa

102.176

103.010

122.400

134.459

151.972

152.847

Passiva

Vaste passiva

Reserves

22.586

22.390

22.802

23.082

22.903

21.822

Resultaat boekjaar

1.791

0

54

147

-956

-2.725

Voorzieningen

8.532

8.592

8.134

8.611

8.764

8.918

Vaste schuld

60.737

54.968

74.570

85.758

104.427

107.872

Totaal vaste passiva

93.646

85.950

105.560

117.597

135.139

135.887

Vlottende passiva

Vlottende schuld

2.566

11.095

10.876

10.897

10.868

10.996

Overlopende passiva

5.965

5.965

5.965

5.965

5.965

5.965

Totaal vlottende passiva

8.530

17.060

16.841

16.862

16.833

16.961

Totaal passiva

102.176

103.010

122.400

134.459

151.972

152.848