PDF Opties

Reserves

Op basis van artikel 43 lid 1 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) onderscheiden we de reserves in:
a. De algemene reserve. Deze is beschikbaar voor incidentele zaken. In het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico’s.
b. Bestemmingsreserves. Deze dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Bij bestemmingsreserves heeft de gemeenteraad vooraf bepaald voor welke bestemming de reserve in het leven is geroepen.
c. Overige bestemmingsreserves.

Overzicht reserves bedragen x € 1.000

Begroot Stand 1/1/2024

Begroting mutaties 2024

Begroting mutaties 2025

Begroting mutaties 2026

Begroting mutaties 2027

Begroot Stand 31/12/2027

Algemene reserves

1

Algemene reserve

10.849

0

54

147

-956

10.094

Totaal algemene reserve

10.849

0

54

147

-956

10.094

Bestemmingsreserves

2

Reserve sociale woningbouw

1.319

0

0

0

0

1.319

3

Reserve Wmo/3D

2.188

-77

-77

-77

-77

1.880

4

Res. investeringsstr. Holland Rijnland

541

-265

0

0

0

276

5

Egalisatiereserve WABO

0

0

0

0

0

0

6

Risicoreserve grondexploitaties

1.470

0

0

0

0

1.470

7

Reserve organisatieontwikkeling

100

-50

0

0

0

50

8

Reserve frictiekosten

424

0

0

0

0

424

9

Reserve onderhoud Klinkenbergerplas

235

-66

-66

-66

-37

0

10

Reserve omgevingswet

0

0

0

0

0

0

11

Reserve groenvoorziening

410

-170

-240

0

0

0

12

Reserve OegstFeest

25

0

0

0

0

25

13

Reserve Duurzaamheid

263

0

0

0

0

263

14

Reserve middeldure huur/koop tot NHG

300

0

0

0

0

300

15

Reserve financiering beheerplannen

821

146

357

-244

-75

1.004

16

Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen

1.080

-540

-540

0

0

0

17

Bestemmingsres. t.b.v. MJOP projecten

1.901

1.563

1.163

63

63

4.753

18

Bestemmingsreserve riolering

464

-129

-371

0

0

-36

Totaal bestemmingsreserves

11.541

411

226

-325

-126

11.728

Totaal reserves

22.390

411

280

-178

-1.081

21.822

Toelichting op de reserves

Algemene reserve

1. Algemene reserve

Doel reserve

Dit is een dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten.

Voeding

Via het batig saldo van de jaarrekening, incidentele baten en verkoop van grond.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024, 2025 €54.000, 2026 € 147.000.

Onttrekkingen: 2027 €956.000.

Bestemmingsreserves

2. Reserve sociale woningbouw

Doel reserve

Om de sociale woningbouw te bevorderen verstrekken we vanuit de reserve bijdragen in de (grond)kosten en financieren we startersleningen tot maximaal € 300.000. De startersleningen verantwoorden we op de balans als uitgeleend geld. Om mogelijke risico’s van terugbetaling te dekken, blokkeren we in de reserve Sociale woningbouw een bedrag van € 300.000.

Voeding

Via exploitatie, opbrengsten via het antispeculatiebeding en diverse grondexploitaties.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: geen

3. Reserve Wmo/3D

Doel reserve

Hiermee egaliseren we schommelingen in de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), regionale jeugdhulp en participatie (werk). Ook voorzien we hiermee in risico's op het gebied van 3D (de drie decentralisaties binnen het sociaal domein). Het risico-deel is voor 2024 bepaald op € 1.000.000 welke meetelt bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Voeding

Via exploitatie en overschotten van de Wmo, jeugd en participatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2026 € 56.000

Onttrekkingen: 2024 t/m 2027 € 133.000

4. Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland

Doel reserve

Met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zet Holland Rijnland een concrete stap om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten. Dit zijn de Rijnlandroute, de RijnGouwelijn, de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4, het regionale groenprogramma en het Offensief van Teylingen voor versterking van de Greenport. In de periode 2008 tot en met 2024 storten de samenwerkende gemeenten in totaal € 142,5 miljoen in dit fonds.

Voeding

Eenmalig vanuit de besteding van de Nuon-gelden en een storting uit de algemene reserve.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: 2024 € 265.000

5. Egalisatiereserve WABO

Doel reserve

Het opvangen van de jaarlijkse schommelingen in de bouwleges

Voeding

Exploitatie

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: geen

6. Risicoreserve grondexploitaties

Doel reserve

Het opvangen van tegenvallers die voortvloeien uit toekomstige verliezen.

Voeding

Vrijval voorziening Nieuw-Rhijngeest en Poelgeest en stortingen vanuit eventueel vrijvallende middelen.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: geen

7. Reserve organisatieontwikkeling

Doel reserve

Het ondersteunen van de verdere kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie.

Voeding

Exploitatie 2014 en 2015.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen; 2024 € 50.000

8. Reserve frictiekosten

Doel reserve

Om de kosten te dekken van bestaande of toekomstige fricties.

Voeding

Stortingen vonden plaats vanuit de exploitatie. Met het coalitieakkoord is de storting omgezet naar een budget voor aantrekkelijk werkgeverschap.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: geen

9. Reserve onderhoud Klinkenbergerplas

Doel reserve

Groot onderhoud van de Klinkenbergerplas.

Voeding

Saldo van opgeheven voorziening Klinkenbergerplas. De voorziening is eenmalig gevoed door de afkoopsom van de Provincie Zuid Holland.

Meerjarige mutatie

Stortingen: geen

Onttrekkingen: 2024 t/m 2026 € 66.000, in 2027 valt het restant van de reserve vrij € 37.000.

10. Reserve Omgevingswet

Doel reserve

De reserve is in 2018 ingesteld om incidentele budgetten t.b.v. implementatie omgevingswet beschikbaar te houden i.v.m. vertraging invoering Omgevingswet.

Voeding

Eenmalige storting vanuit de incidentele middelen 2018.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen; geen

11. Reserve Groenvoorziening

Doel reserve

De reserve is in 2013 ingesteld als compensatiefonds voor groenvoorzieningen.

Voeding

De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen; 2024 € 170.000 en € 240.000

12. Reserve Oegstfeest

Doel reserve

Een bijdrage te leveren aan de lokale verbondenheid en zo een positieve impuls te geven aan de Oegstgeester samenleving. De organisatie van een dergelijk feest vindt plaats vanuit het dorp. De gemeente speelt een initiërende en aanzwengelende rol door partijen met elkaar te verbinden, te faciliteren waar nodig en een eenmalige financiële bijdrage te leveren aan een Dorpsfeest.

Voeding

Eenmalige storting uit het jaarrekeningresultaat 2019.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: geen

13. Reserve Duurzaamheid

Doel reserve

De reserve is in 2018 ingesteld en is bestemd voor het inzetten van niet bestede budgetten in latere jaren.

Voeding

Niet bestede budgetten.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: geen

14. Reserve middeldure huur/koop tot NHG

Doel reserve

De reserve is in 2021 ingesteld en wordt ingezet voor de stimulering van middeldure huur en/of sociale koop tussen 200.000 en de NHG-grens, bovenop de verplichting zoals vastgesteld in de Woonvisie. Hierbij wordt rekening gehouden met de Europese regels voor ongeoorloofde staatssteun.

Voeding

Een eenmalige storting van € 35.000 uit jaarrekeningresultaat 2021 en € 265.000 bij de Decemberwijziging 2022.

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: geen

15. Reserve Financiering Beheerplannen

Doel reserve

De reserve is in 2019 ingesteld voor het beschikbaar houden van budget ten behoeve van de verschillende onderhoudsbeheerplannen. Voorlopige einddatum van de reserve is 31 december 2025.

Voeding

Eenmalige storting uit de exploitatie 2019 en vanaf 2022 stortingen voor de te verwachten kosten die voortvloeien uit het MJOP.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 € 405.000, 2025 € 605.000 en 2026 € 5.000

Onttrekkingen: 2024 € 259.000, 2025 € 248.000, 2026 € 249.000 en 2027 € 75.000

16. Bestemmingsreserve groot onderhoud wegen

Doel reserve

De reserve is in 2021 ingesteld ter dekking van de storting in de voorziening groot onderhoud wegen

Voeding

Eenmalige storting bij Najaarsnota 2021

Meerjarige mutaties

Stortingen: geen

Onttrekkingen: 2024 en 2025 € 540.000

17. Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten

Doel reserve

De reserve is in de begroting 2023 ingesteld ter dekking van kapitaallasten MJOP projecten.

Voeding

Storting vanuit de begroting in de jaren 2023 t/m 2025.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 € 1.500.000, 2025 € 1.100.000 (coalitieakkoord) en jaarlijks € 63.000

Onttrekkingen: geen, separate voorstellen worden voorbereid

18. Bestemmingsreserve riolering

Doel reserve

Doel van de bestemmingsreserve riolering is om grote piekuitgaven in enig jaar op te vangen.

Voeding

In de jaren 2022, 2023 en 2024 een jaarlijkse storting van € 250.000.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 € 250.000

Onttrekkingen: 2024 € 379.000 t.b.v. aanvulling kostendekkendheid tot 100% en 2025 € 371.000