PDF Opties

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen bedragen x € 1.000

Begroot Stand 1-1-2024

Begroting mutaties 2024

Begroting mutaties 2025

Begroting mutaties 2026

Begroting mutaties 2027

Begroot Stand 31/12/2027

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

A

Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen

1.089

115

75

15

15

1.308

B

Voorziening groot onderhoud gem. huisvest.

615

17

-88

156

156

855

C

Voorziening onderhoud sporthal

511

-14

-54

87

87

616

D

Voorziening onderhoud gymlokalen

488

105

62

84

84

824

E

Voorziening onderhoud Mozaïekzaal

108

29

11

28

28

205

F

Voorziening vervanging bomen

529

-43

-43

-43

-43

357

G

Voorziening groot onderhoud wegen

720

316

396

-284

-284

865

H

Voorz. groot onderh. water/baggeren

499

-145

26

26

26

434

I

Voorz. gr.onderh. kunst openb. ruimte

36

-10

5

9

9

49

J

Voorz .gr.onderh.bruggen/civ. Kunstw.

202

12

-19

-5

-5

185

K

Voorziening afvalstoffenheffing derden

558

-336

0

0

0

223

L

Voorziening riolering derden

203

0

0

0

0

203

Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten

5.559

46

372

73

73

6.123

Voorzieningen met een verplichting

M

Voorziening pensioenverplichting wethouders

2.186

130

105

80

80

2.581

N

Voorziening wachtgeldverplichting wethouders

213

0

0

0

0

213

O

Voorziening negatieve grondexploitaties

634

-634

0

0

0

0

Totaal voorzieningen met een verplichting

3.033

-504

105

80

80

2.794

Totaal voorzieningen

8.592

-458

477

153

153

8.918

Toelichting:

Voorzieningen

A. Onderhoudsvoorziening gemeentegebouwen

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed (kleedgebouwen, multifunctionele accommodaties, kinderopvang, woonhuizen, molen en dergelijke).

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan Gemeentelijke gebouwen. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 299.000

Onttrekkingen: 2024 € 184.000, 2025 € 224.000, 2026 € 284.000 en 2027 € 284.000

B. Voorziening groot onderhoud gemeentelijke huisvesting

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op de beheerplannen. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen voor de gemeentewerf en het gemeentehuis hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 269.000

Onttrekkingen: 2024 € 252.000, 2025 € 357.000, 2026 € 113.000 en 2027 € 113.000

C. Voorziening onderhoud sporthal

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan aan sporthal De Cuyl en de inventaris ervan.

Voeding

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan hebben we een berekening gemaakt van de jaarlijks benodigde storting.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 111.000

Onttrekkingen: 2024 € 125.000, 2025 € 165.000, 2026 € 24.000 en 2027 € 24.000

D. Voorziening onderhoud gymlokalen

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan de gymlokalen.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op de beheerplannen. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen voor de gymlokalen hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 141.000

Onttrekkingen: 2024 € 36.000, 2025 € 79.000, 2026 € 57.000 en 2027 € 57.000

E. Voorziening onderhoud Mozaïekzaal

Doel voorziening

Verrichten van onderhoud aan de Mozaïekzaal.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplan voor de Mozaïekzaal hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie. Als de voorziening te laag is, doen we een dotatie ten laste van de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 34.000

Onttrekkingen: 2024 € 5.000, 2025 € 23.000, 2026 € 6.000 en 2027 € 6.000

F. Voorziening bomen

Doel voorziening

Voeding


Meerjarige mutaties

De voorziening is in 2015 gevormd. Dit is voor een egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bomen, boomgroepen of groenvoorzieningen.

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2022 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 372.000

Onttrekkingen: 2024 t/m 2027 € 415.000

G. Voorziening groot onderhoud wegen

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de wegen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang van het onderhoud jaarlijks niet gelijk is.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2022 vastgestelde beheerplannen openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 946.000

Onttrekkingen: 2024 € 630.000, 2025 € 550.000, 2026 € 1.230.000 en 2027 € 1.230.000

H. Voorziening groot onderhoud water/baggeren

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. Dit geldt vooral voor de kosten van het baggeren.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2015 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 131.000

Onttrekkingen: 2024 € 276.000, 2025 € 105.000, 2026 € 105.000 en 2027 € 105.000

I. Voorziening groot onderhoud kunst in openbare ruimte

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2019 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 14.000

Onttrekkingen: 2024 € 24.000, 2025 € 9.000, 2026 € 5.000 en 2027 € 5.000

J. Voorziening groot onderhoud bruggen/civiele kunstwerken

Doel voorziening

De voorziening is in 2015 gevormd. Het doel van de voorziening is het op orde houden van de civiele kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben en waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Voeding

Het benodigde niveau van de voorziening baseren we op het beheerplan. Op basis van de in 2022 vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte hebben we een jaarlijkse dotatie opgenomen in de exploitatie.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 t/m 2027 € 97.000

Onttrekkingen: 2024 € 86.000, 2025 € 116.000, 2026 € 102.000 en 2027 € 102.000

K. Voorziening afvalstoffenheffing derden

Doel voorziening

Met deze voorziening verrekenen we jaarlijks het verschil tussen de baten en lasten (na correctie van de btw en overhead) van de afvalstoffenheffing.

Voeding

Naar aanleiding van de notitie Riolering 2014 en de vraag antwoord rubriek van de Commissie BBV is de egalisatiereserve voor de afvalstoffenheffing in 2015 opgeheven. Het bedrag dat in de reserve stond is gestort in de voorziening. Eventuele overschotten of tekorten op het product reiniging wordt in de voorziening geëgaliseerd.

Meerjarige mutaties

Stortingen en/of onttrekkingen vinden deze plaats op basis van de berekening kostendekkendheid tarieven. In de jaarrekening 2022 was er een overschot van € 336.000 op beleidsthema Reiniging. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de tarieven in 2024 via de kostendekkendheid berekening (zie tabel in paragraaf Lokale heffingen 3.3).

L. Voorziening riolering derden

Doel voorziening

Met deze voorziening verrekenen we jaarlijks het verschil tussen de baten en lasten (na correctie van de btw en overhead) van riolering.

Voeding

Naar aanleiding van de notitie Riolering 2014 is de reserve voor de Riolering in 2014 opgeheven. Het bedrag dat nog in de reserve stond is gestort in de voorziening. Eventuele overschotten of tekorten op het product riolering wordt in de voorziening geëgaliseerd.

Meerjarige mutaties

Stortingen en/of onttrekkingen vinden plaats op basis van de berekening kostendekkendheid tarieven

M. Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Doel voorziening

Een voorziening in het geval een wethouder zijn pensioen mee wil nemen naar een nieuwe werkgever, op basis van de algemene pensioenwet Ambtsdragers.

Voeding

Uit de jaarlijkse herziene actuariële berekeningen volgt bij de jaarrekening een bijstelling van de voorziening ten laste of ten gunste van de exploitatie. Jaarlijks wordt de voorziening aangevuld tot het maximale risico.

Meerjarige mutaties

Stortingen: 2024 € 130.000, 2025 € 105.000, 2026 € 80.000 en € 2027 € 80.000

Onttrekkingen: afhankelijk van de uitkomsten van de actuariële berekening

N. Voorziening wachtgeldverplichting wethouders

Doel voorziening

Een voorziening in het geval een wethouder een beroep doet op de wachtgeldregeling.

Voeding

Storting vanuit de jaarrekening 2022 € 213.000 en de Voorjaarsnota 2023 € 77.000.

Meerjarige mutaties

Geen.

Onttrekkingen: afhankelijk van de werkelijke uitgaven aan wachtgeld in de jaarrekening.