PDF Opties

Algemene financiële beschouwing

Algemeen

Op 6 juli 2023 hebben we u de Kaderbrief 2024-2027 gepresenteerd. Zoals aangegeven wilden we doorpakken met het coalitieakkoord "Zorgen voor Oegstgeest" en ook waren er nieuwe wensen opgenomen. De Kaderbrief sloot met een groot negatief begrotingssaldo. Uw raad heeft de mutaties van de Kaderbrief voor kennisgeving aangenomen en ons college de opdracht gegeven om u een sluitende begroting te presenteren, waarbij de raad op een vroegtijdig moment kennis kon nemen van de voorgestelde oplossingsrichtingen.

Door middel van een informatieavond hebben we u op 31 augustus 2023 een verbeterd begrotingssaldo gepresenteerd en hebben u op een gedetailleerde wijze inzage gegeven in de oplossingsrichtingen. We hebben u op papier en digitaal inzage gegeven van de verwerkte mutaties.

Het college gaf op deze avond aan dat het begrotingssaldo nog zou wijzigen i.v.m. het doorbelasten van kosten, mutaties als gevolg van kostendekkendheidberekeningen en de financiële effecten van rente. Het mutatieoverzicht van 31 augustus is hierdoor aangevuld met de mutaties Nagekomen boekingen uit de periode tot en met 7 september.

We bieden u een (structureel) sluitende begroting aan voor de jaren 2024 en 2025. Voor de jaren 2026 en 2027 volgen we het advies van de VNG door een realistische begroting te presenteren waaruit duidelijk blijkt dat, zonder aanvullende middelen in de Algemene uitkering, de gemeente moet gaan bezuinigen op haar voorzieningenniveau en concessies moet doen op de maatschappelijke cohesie van haar burgers.

NB In dit document hebben we ook de aangenomen amendementen C (gymzaal) en D (subsidies 2024-2025) verwerkt. Voor 2027 heeft dit geen effect omdat de voorgenomen bezuiniging op de gymzaal nog niet financieel was verwerkt.

Overzicht totaalmutaties begrotingssaldo

Mutatienr.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)1

Budget 2024

2024

2025

2026

2027

Saldo primitieve begroting 2023

-

-

-

-

Kaderbrief 2024-2027

1.1

Advieskosten Ruimtelijk beleid

0

40

40

40

40

S

L

1.1

Opheffen bijdrage derden Ruimtelijk beleid

-14

14

14

14

14

S

B

1.2

Transitie Omgevingsplan

76

50

50

50

-

I

L

1.3

Indexatie ODWH

550

83

83

83

83

S

L

1.4

Kosten verwerking huishoudelijk Afval

100

60

60

60

60

S

L

1.5

Kosten verwerking Groen Afval

98

50

50

50

50

S

L

1.6

Afvalstoffenheffing

-3.801

-110

-110

-110

-110

S

B

2.1

Riolering

371

130

-

-

-

I

L

2.2

Uitvoeringskosten Laadvisie

29

10

10

10

10

S

L

2.3

Medewerker Glasvezel

101

101

101

-

-

I

L

2.3

Opbrengsten Glasvezel

-101

-101

-101

-

-

I

B

2.4

Rioolheffing

-2.440

-130

-

-

-

I

B

2.5

Toevoeging Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten

2.602

63

63

63

63

I

T

3.1

Aframen Legesopbrengst

-81

81

81

81

81

S

B

3.2

Dorpsmarketing

75

75

75

-

-

I

L

3.3

Gebiedsvisie Lange Voort

0

20

-

-

-

I

L

3.4

Impuls winkelcentrium De Kempenaerstraat

0

30

-

-

-

I

L

3.5

Versterking ondernemerschap Bio Science Park

45

20

20

-

-

I

L

4.1

Bijdrage VRHM indexering

1.421

111

111

111

111

S

L

4.1

Bijdrage VRHM normering Cebeon

1.421

94

94

94

94

S

L

4.1

Bijdrage VRHM ontwikkelingen

1.421

71

71

71

71

S

L

4.2

Bibliotheek

739

-63

-63

-63

-63

S

L

4.3

BUIG Uitkeringslasten

4.483

994

994

994

994

S

L

4.3

BUIG Rijksbijdrage

-4.827

-634

-634

-634

-634

S

B

4.4

Re-integratie van uitkeringsgerechtigden

0

85

85

85

85

S

L

4.5

Hecht Indexering

1.668

110

110

110

110

S

L

4.6

Indexering Wmo

0

313

313

313

313

S

L

4.7

Indexering SOZ regionale jeugdhulp 2024

0

324

324

324

324

S

L

4.7

Overige stijging SOZ regionale jeugdhulp 2024

0

635

635

635

635

S

L

4.8

Begroting Stichting Jeugdteams Leidse Regio

939

67

67

67

67

S

L

4.8

Begroting Persoonsgebonden Budget Jeugd

550

32

32

32

32

S

L

4.9

Indexering Subsidieprogramma sociaal domein

2.581

182

182

182

182

S

L

4.10

Stelpost Indexering IHP Speciaal onderwijs

0

-

-

101

157

S

L

4.10

Stelpost Indexering IHP Openbaar onderwijs

0

-

-

-

144

S

L

4.11

Geactualiseerd MJOP Maatschappelijke gebouwen

334

327

327

327

327

S

L

4.12

Inburgering

275

49

-

-

-

I

L

5.1

Bijdrage Holland Rijnland

334

30

30

30

30

S

L

5.2

Overheveling voor Licentie RIS Parlaeus

59

-20

-20

-20

-20

S

L

5.3

Kosten Surfaces Raad & Commissie

20

45

45

45

45

S

L

5.4

AV middelen in de raadzaal van Oegstgeest

0

27

27

25

25

S

L

5.5

Bijstellen opbrengsten Reis- en Rijdocumenten

-77

-269

-272

-366

-416

S

B

5.6

Bijstellen afdracht Rijksleges

40

94

95

165

186

S

L

5.7

Formatie Wijziging griffie

47

40

40

40

40

S

L

6.1

Stijging kosten dienstverlening IDA

4.741

330

330

330

330

S

L

6.1

Centrumregeling overig

4.741

18

18

18

18

S

L

6.2

Mengpercentage BTW

4.741

49

49

49

49

S

L

6.3

Overheveling voor Licentie RIS Parlaeus

4.741

20

20

20

20

S

L

6.4

Geactualiseerd MJOP Gemeentegebouwen/huisvesting

414

531

531

531

531

S

L

7.1

Aanpassing Precariobelasting

-9

-17

-17

-17

-17

S

B

7.2

Inkomsten rijk tbv Omgevingswet

0

-50

-50

-50

-

S

B

7.3

Indexering BSGR

0

30

30

30

30

S

L

7.4

Stelpost Indexering MJOP A-projecten

1.848

15

52

104

141

S

L

7.5

Stelpost Mutatie energiekosten

1.200

-600

-300

-

-

S

L

7.6

Stelpost Algemene indexering

24.252

1.259

1.259

1.259

1.259

S

L

7.7

Stelpost Afschrijvingen Voorjaarsnota

28

28

29

29

S

L

7.8

Stelpost Afschrijvingen Kaderbrief

-

103

113

119

S

L

KVS 1

CAO Gemeenten 2023 en 2024

858

858

858

858

S

L

KVS 2

Formatie Duurzaamheid

-

-

-

-

S

L

KVS 3

Corr. verwerking taakstelling Economie

-

-

-

-

S

L

KVS 4

Overhevelen inhuurbudget Ruimte

-

-

-

-

S

L

KVS 5

Formatie team RO

101

101

101

101

S

L

KVS 6

Capaciteit project OTO

40

40

40

40

S

L

KVS 7

Formatie projecten

341

341

341

341

S

L

KVS 8

Formatie Maatschappij

94

94

94

94

S

L

KVS 9

Formatie Publiekszaken

112

95

46

46

S

L

Totaal Kaderbrief 2024-2027

6.291

6.612

6.907

7.121

N

Nieuwe mutaties begroting 2024-2027

1a N

Kleine- of administratieve wijzigingen (Incidenteel)

-30

-60

-

-

I

L

1b N

Kleine- of administratieve wijzigingen (Incidenteel)

0

50

-

-

-

I

L

1b N

Onttrekking reserve voor uitvoeren en evaluatie van functiehuis

0

-50

-

-

-

I

O

1b N

Kleine- of administratieve wijzigingen(Structureel)

72

73

74

23

S

L

2 N

Verhoging onderhoudsbudget t.b.v. uitbesteden groen onderhoud

323

185

185

185

185

S

L

3a N

Indexatie tarieven Inzameling hulpmiddelen

1.042

152

152

152

152

S

L

3b N

Indexatie tarieven Verwerking

1.102

165

165

165

165

S

L

3c N

Opbrengsten oud papier en overige opbrengsten

0

-20

-20

-20

-20

S

B

3d N

Bijstellen kwijtschelding Afvalstoffenheffing

93

40

40

40

40

S

L

3e N

Opbrengst afvalstoffenheffing

-3.801

-337

-337

-337

-337

S

B

3f N

Indexatie tarieven Verwerking

100

-60

-60

-60

-60

S

L

3g N

Indexatie tarieven Verwerking

98

-50

-50

-50

-50

S

L

3h N

Opbrengst afvalstoffenheffing

-3.801

110

110

110

110

S

B

4 N

Onderhoudsbudget bestijding invasieve soorten

0

75

75

75

75

S

L

5a N

Vergroeningsprojecten

323

170

240

-

-

I

L

5b N

Onttrekking reserve Groenvoorziening t.b.v. vergroeningsprojecten

0

-170

-240

-

-

I

O

6 N

Verhogen onderhoudsbudget bestrijden onkruid op verharding

231

50

50

50

50

S

L

7a N

Verhoging kwijtscheldingen Rioolheffing

68

10

10

10

10

S

L

7b N

Rioolheffing dekking

-2.440

-10

-10

-10

-10

S

B

8 N

Corr. onttr. uit best.res. riolering 2024-2026

-36

36

36

36

36

I

B

9 N

Lagere bouwleges i.v.m. inwerktreding Omgevingswet

-1.856

140

140

140

140

S

B

10a N

Kosten Evenementen (Lasten)

0

30

30

30

30

S

L

10b N

Kosten Evenementen (Baten)

-35

24

24

24

24

S

B

11 N

JGT

0

-100

-100

-100

-100

S

L

12 N

Indexcorrectie huuropbrengsten (P4)

-407

-69

-69

-69

-69

S

B

13 N

Arrangementen ambulant

0

130

130

130

130

S

L

14a N

Formatieuitbreiding senior beleidsmedewerker

0

89

89

89

89

S

L

14b N

Inhuur

0

27

27

27

27

S

L

14c N

Dekking Leidse regio Senior & Inhuur

0

-116

-116

-116

-116

S

B

15 N

Verhogen budget participatiebeleid kinderen in armoede

60

33

33

33

33

S

L

16 N

PGB Jeugd

0

-200

-200

-200

-200

S

L

17 N

Re-integratievoorzieningen

0

50

50

50

50

S

L

18 N

Meicirculaire 2023 WSW

0

88

86

84

82

S

L

19 N

Begrotingen SOZ regionale Jeugdhulp 2024

0

18

18

-193

-293

S

L

20a N

Uitvoering Woo Structureel

0

52

75

57

54

S

L

20b N

Uitvoering Woo Incidenteel

0

35

11

11

11

I

L

21 N

Kosten verkiezingen

0

50

50

-

-

I

L

22 N

Meicirculaire 2023

-36.364

-3.024

-2.696

-1.989

-1.465

S

B

23 N

Indexering OZB Woningen

-7.648

-297

-355

-442

-673

S

B

24 N

Indexering OZB Niet-woningen

-3.504

-148

-63

-161

-211

S

B

25a N

Tegenboeking Kaderbrief stelposten 7.7 + 7.8 kapitaallasten

3.875

-28

-131

-142

-148

S

L

25b N

Kapitaallasten Kredieten Begroting 2024-2027

-2.004

28

201

-343

-139

S

L

28 N

KVS / doorbelasten uren naar kredieten

300

300

300

300

S

L

29 N

Correctie Kaderbrief mutatie beheerplannen vastgoed 4.11 & 6.4

2.602

-683

-683

-683

-683

S

L

30 N

Tegenboeking resultaat Begroting 2023 Bestemmingsreserve MJOP

0

-1.102

-2.346

-49

-

I

T

31 N

Tegenboeking resultaat Decemberwijzigging 2023 Algemene reserve

2.602

-8

366

-437

-

I

T

32 N

Correctie Kaderbrief mutatie CAO KVS 1

223

223

223

223

S

L

33a N

Verlagen energiekosten 2024/2026, gelijktrekken 2027 met 2026

1.377

-675

-374

-73

227

S

L

33b N

Tegenboeking mutatie energiekosten Kaderbrief

1.377

600

300

-

-

S

L

1 S

'Scherp aan de wind begroten' (Lasten)

-354

-354

-354

-354

S

L

2a S

'Scherp aan de wind begroten' (Baten Incidenteel)

-42

-42

-42

-42

I

B

2b S

'Scherp aan de wind begroten' (Baten Structureel)

16

16

16

16

S

B

Oplossingsrichtingen 2024-2027

1 O

Efficiënter werken / geen algmene indexering

24.252

-1.259

-1.259

-1.259

-1.259

S

L

2 O

VIC weghalen bij Leiden

60

-

-60

-60

-60

S

L

3 O

Afbouwen Erfgoedbeleid

100

-

-

-100

-100

S

L

8 O

Taakstelling minder maaien

-20

-20

-20

-20

S

L

10 O

Inkomsten sporthal

-

-

-

-

I

B

22 O

Civiele kunstwerken verlengen afschrijftermijn 30 > 60 jaar

-

-109

-172

-172

S

L

29 O

Stoppen met Veiligheidsmonitor

-

-

-6

-6

S

L

31 O

Duurzaamheid

-

-

-100

-100

S

L

32 O

Onderwijs zorgbepaling

-

-

-40

-40

S

L

38 O

Bijdrage COA ROL statushouders

-48

-40

-

-

I

B

40 O

Inzet SPUK voor preventieakkoord

12

-12

-12

-12

-12

S

L

42 O

Taakstelling op aanvullende diensten CJG

20

-

-

-20

-20

S

L

43 O

Schrappen budgetbegeleiding en sociaal raadsvrouw Kwadraad

26

-

-

-26

-26

S

L

46 O

Stopzetten cultuureducatiegroep

19

-

-

-19

-19

S

L

54 O

Stopzetten subsidies vakonderwijs (gym en muziek PO)

66

-

-

-66

-66

I

L

55 O

Voorschoolse logopedie

35

-

-

-35

-35

S

L

58 O

Okidoo

10

-

-

-10

-10

S

L

62 O

Kostenplaats minimabeleid, hulpfonds

2

-

-

-2

-2

S

L

63 O

Subsidie anti-discriminatie

12

-

-

-12

-12

S

L

66 O

Schrappen opvoedadvies

25

-

-

-25

-25

S

L

67 O

Halveren indexering sociaal domein

91

-

-

-91

-91

S

L

68 O

Stoppen met klein eigen beleid

45

-45

-45

-45

-45

I

L

71 O

Bijdrage bioscience park na 2025 stoppen

0

0

-54

-56

S

L

73 O

Ambtelijke inzet bedrijventerrein vanaf 2026

-

-

-45

-45

S

L

76 O

Economie71

0

0

0

-27

S

L

81 O

Capaciteitsaanvraag kaderbrief 1/2 FTE PuZa

-46

-46

-46

-46

S

L

84 O

Capaciteit Doe Mee platform

-12

-12

-12

-12

S

L

Overige mutaties 2024-2027

Mutatie op correcties Kaderbrief

-21

-21

-21

-21

S

L

Correctie op mutaties Begroting

-

-

-

-10

S

L

Correctie op mutaties Oplossingsrichtingen

0

0

0

0

S

L

Correctie werkelijke kapitaallasten

-109

60

155

362

S

L

Correctie werkelijke KVS

-336

-336

-275

-275

S

L

MPG 2023 mutatie OHW en rente grex

69

55

53

53

S

L

Kostendekkendheid mutaties

-379

-371

-

-

I

L

Kostendekkendheid mutaties

-35

-43

-414

-414

S

L

Rentelasten uit prognose model

132

200

281

597

S

L

Correctie mutaties APV en uren naar onderhanden werk

-127

-127

-121

-121

S

L

Correctie OZB

428

428

428

428

S

L

Totaal Nieuwe mutaties:

-6.345

-6.759

-5.951

-4.396

V

Begrotingssaldo 2024- 2027

-54

-147

956

2.725

V/N

Begrotingssaldo 2024 - 2027 Structureel

-986

-878

1.188

2.728

V/N

+ = (N)adeel

- = (V)oordeel

  1. 1 + is een nadeel / - is een voordeel

Klankbordgroep Begroting

Naast de verbeteringen in de Najaarsnota 2023 hebben we ook in dit stuk enkele, door de raadsleden uit de klankbordgroep Begroting, gevraagde verbeteringen doorgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld de resultaten van de boekjaren separaat gepresenteerd.

Kengetallen in het kort:

In de paragraaf Weerstandsvermogen staat een uitgebreide toelichting op de diverse kengetallen. Hieronder presenteren we allereerst de twee belangrijkste reserves van het eigen vermogen en de twee belangrijkste kengetallen; de netto schuldpositie en de netto schuldquote.

Ontwikkeling algemene reserve

De begrotingssaldi (voor mutaties in de reserves) presenteren we als resultaat boekjaar. In ons prognosemodel worden deze resultaten automatisch in het volgende boekjaar zichtbaar in de Algemene reserve zodat het prognosemodel en de daaruitvolgende kengetallen blijven aansluiten. Het begrote verloop van de Algemene reserve is dan als volgt:

Algemene reserve (* € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Stand per 1-1

10.849

10.849

10.903

11.050

Toevoegingen

0

54

147

0

Onttrekkingen

0

0

0

-956

Stand per 31-12

10.849

10.903

11.050

10.094

Ontwikkeling reserve Wmo/3D

Reserve Wmo/3D (* € 1000)

2024

2025

2026

2027

Stand per 1-1

2.188

2.111

2.034

1.957

Toevoegingen

56

56

56

56

Onttrekkingen

133

133

133

133

Stand per 31-12

2.111

2.034

1.957

1.880

In de stand van 31 december zit een risico-deel die voor 2024 is bepaald op € 1.000.000 welke meetelt bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Weerstandsvermogen

Na actualisatie van de risico's is de ratio van het weerstandsvermogen in 2024 3,51. Dit is een daling t.o.v. de jaarrekening 2022 (4,47). De uitkomst van deze ratio valt onder de categorie uitstekend. Omdat er geen voorspelling te maken is van nieuwe risico's in toekomstige jaren en het verloop van het eigen vermogen ook moeilijk te voorspellen is, wordt alleen het weerstandsvermogen van 2024 bepaald.

Schuldpositie

Voor geplande investeringen moet er geld geleend worden. De prognose voor de ontwikkeling van de netto schuldpositie is als volgt:

(Bedragen x € 1.000.000) per 31 december

2023

2024

2025

2026

2027

Netto Schuldpositie

61,0

80,3

91,5

110,2

113,8

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente. We hanteren in deze begroting voor de schuldpositie de definitie van netto schuld volgens het BBV (t.b.v. de netto schuldquote). De netto schuldquote stijgt in 2024 van 113% naar 167% in 2027.

Kengetal

2023

2024

2025

2026

2027

1b. Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen

84,8%

113,2%

129,2%

161,0%

166,5%