PDF Opties

Leeswijzer


In de programmabegroting staat wat het gemeentebestuur de komende jaren wil gaan doen en wat dat kost. Het is ons huishoudboekje waarin de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar gebracht worden. In deze leeswijzer staat hoe de begroting is opgebouwd en hoe deze het best te lezen is. Deze programmabegroting is opgesteld als digitaal document en niet meer als boekwerk.

Hoe zit de begroting in elkaar?
De begroting bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting met daarin de plannen voor de komende jaren, en de financiële begroting die een samenvatting is van het deel 'Wat mag het kosten'.

Beleidsbegroting
De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.

Programmaplan

In het programmaplan staan zeven programma’s waarin we al onze doelen en aandachtspunten op een bepaald beleidsterrein benoemen. Het coalitieakkoord "Zorgen voor Oegstgeest" 2022 -2026 heeft de inhoud hiervan voor een groot deel bepaald.

Per programma geven we aan:

I. De omschrijving van het programma.
II. Wat we willen bereiken: programmadoelen per beleidsthema.
III. Op welke wijze bereiken we dit: Per beleidsthema zijn de speerpunten voor 2024 opgenomen.
IV. Wat het mag kosten: financiën (weergegeven per beleidsthema en in totaal per programma). De grootste budgettaire verschillen tussen de begroting van 2023 en 2024 worden hier ook toegelicht.

In een aparte bijlage staan de beleidsindicatoren. Er zijn steeds twee regels opgenomen. In de bovenste regel staat de indicator met de gegevens zoals die in de begroting van vorig jaar stonden. In de onderste regel staan de gegevens van dit jaar.

Paragrafen

De paragrafen gaan in op specifieke onderwerpen die niet programmagebonden zijn. De eerste 7 paragrafen zijn verplicht voorgeschreven. De paragrafen 8 t/m 11 zijn facultatief waarin programmaoverstijgende of specifieke informatie wordt gegeven. In de paragrafen staat de ‘Hoe-vraag’ centraal:

 • Hoe gaan we om met belastingen? (paragraaf 1)
 • Hoe worden risico’s beheerst en welk effect heeft dat op het weerstandsvermogen? (paragraaf 2)
 • Hoe onderhouden we onze bezittingen en de openbare ruimte? (paragraaf 3)
 • Hoe lopen de geldstromen en onze vermogenspositie? (paragraaf 4)
 • Hoe hebben we de bedrijfsvoering geregeld? (paragraaf 5)
 • Met wie vormen we verbonden partijen en hoe zijn de afspraken geregeld? (paragraaf 6)
 • Hoe is ons grondbeleid geregeld? (paragraaf 7)
 • Hoe werken we aan duurzaamheid in onze gemeente? (paragraaf 8)
 • Welke collegeonderzoeken voeren we uit? (paragraaf 9)
 • Hoe regelen we de invoering van de Wet open overheid? (paragraaf 10)
 • Hoe regelen we de opvang van Oekraïners en zorgen we voor duurzame opvang? (paragraaf 11)

Financiële begroting
In de financiële begroting staan diverse (verplichte) financiële overzichten, waaronder de realisatie van baten en lasten van vorig jaar en de raming van het huidige jaar en de komende jaren.

Ook staat in de begroting welke lasten en baten incidenteel zijn, zodat te zien is of de begroting zonder deze mutaties ook structureel sluitend is. Vervolgens volgt een uiteenzetting van de financiële positie en een prognose voor het verloop van de balans. Op de actiefzijde van de balans staan bezittingen, die zijn opgedeeld in de vaste activa en vlottende activa waaronder de grondexploitatie. Dat laatste is de voorraad onderhanden werk bij de meerjarige bouwprojecten. Op de passiefzijde van de balans staat ons vermogen in de vorm van reserves, de voorzieningen, de langlopende geldleningen en de overige schulden. Na het meerjaren investeringsplan volgt dan een overzicht met alle reserves en voorzieningen van de gemeente en het verwachte verloop daarvan.