PDF Opties

Paragraaf Opvang Oekraïners en Duurzame opvang vluchtelingen

Duurzame opvang vluchtelingen

In april 2023 heeft de raad besloten over de regionale aanpak voor duurzame opvang van vluchtelingen in de regio Hollands Midden: samen met de andere gemeenten in de regio gaan we vooruitlopend op de Spreidingswet 2200 plekken voor asielzoekers realiseren. Een groot deel van die plekken is al gerealiseerd. Bij het bepalen in welke gemeente opvang wordt gerealiseerd, houden we rekening met wat gemeenten al aan huisvesting bieden voor andere doelgroepen (statushouders, Oekraïners).

De inwerkingtreding van de Spreidingswet is onzeker, zeker met Tweede Kamerverkiezingen in aantocht. Toch gaan we door met de voorbereiding. De druk op de asielketen blijft immers onverminderd hoog. Ook in 2024 zal Oegstgeest daarom regionaal meedoen in overleggen om samen met de andere gemeenten in de regio Midden Holland huisvesting voor asielzoekers te realiseren.

Conform afspraken zullen de plannen uit de regio aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Concrete huisvestingsplannen in Oegstgeest worden voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd, voordat het college daarover besluit. Dit is in lijn met de door de raad hierover aangenomen motie.

Opvang Oekraïners

Het Rijk heeft in samenspraak met de EU-lidstaten de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne verlengd tot en met 4 maart 2024. Naar verwachting zal de richtlijn hierna opnieuw worden verlengd, afhankelijk van de situatie in Oekraïne. Ook in 2024 zal de opvang van Oekraïners in Oegstgeest daarom worden voortgezet, hetgeen betekent dat de twee opvanglocaties (Hoefijzergebouw (64) en het Dienstencentrum (70)) worden gehandhaafd. Samen met Vluchtelingenwerk, het COA, huisartsen, scholen en de diverse (vrijwilligers)organisaties wordt de ondersteuning van Oekraïners voortgezet. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de huidige taakstelling gehandhaafd blijft of dat er mogelijk meer plekken beschikbaar moeten worden gesteld.