PDF Opties

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsthema's

Portefeuillehouder

Team

Dekkingsmiddelen

C. Oudendijk

Bestuur, strategie, bedrijfsvoering

I Programmaomschrijving

De inkomsten van de gemeente bestaan voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet gebonden zijn aan een besteding. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend. De financieringsbehoefte wordt nauwlettend en realistisch ingeschat.

Om de grote uitgaven van het MJOP te kunnen financieren is de OZB in 2023 met 15% verhoogd en de toeristenbelasting met 23%. Door de aangekondigde nieuwe financieringsmethodiek van de Algemene uitkering in 2026 verwachten we flinke terugloop in onze inkomsten.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst bereiken we met verantwoord en stabiel financieel beleid met structureel sluitende begrotingen. Uit lokale belastingen en heffingen krijgen we voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting. De algemene uitkering is actueel en realistisch. Dividend draagt bij aan een sluitende begroting. Het financieringsresultaat is zo gunstig mogelijk.

Op welke wijze bereiken we dit?

  1. We passen de belastingopbrengsten tenminste aan met de inflatiecorrectie en hanteren in beginsel kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten.
  2. We nemen de te verwachte opbrengsten uit areaaluitbreidingen van woningen en niet-woningen realistisch mee in de begroting.
  3. We bewaken de kwaliteit van de BSGR met het oog op volledige en betrouwbare WOZ-processen en heffings- en invorderingsprocessen van belastingen.
  4. We houden de criteria (maatstaven) in de Algemene uitkering actueel maar ook realistisch.
  5. We lenen zo goedkoop mogelijk waardoor de rentelasten laag blijven. De renteopbrengsten ramen we realistisch maar voorzichtig. Waar dat noodzakelijk en voordelig wordt geacht, passen we projectfinanciering toe.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Lokale heffingen

164

-11.797

-11.633

-10.327

Algemene uitkering

0

-39.438

-39.438

-35.826

Dividend

0

-495

-495

-495

Saldo financieringsfunctie

275

-45

230

-82

Overige dekkingsmiddelen

0

-17

-17

-20

Totaal

439

-51.793

-51.354

-46.749

III Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Alliander nv

Alliander zorgt voor distributie van gas en elektriciteit en daarmee ook voor een duurzame gemeente.

Dunea nv

De productie van betrouwbaar drinkwater draagt bij aan een duurzame gemeente.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR zorgt voor de uitvoering van de Woz en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen.

IV Wat gaat het kosten?

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Lasten

111

113

439

718

1.120

1.252

Baten

-46.597

-46.862

-51.793

-52.081

-49.674

-49.557

Saldo

-46.486

-46.749

-51.354

-51.363

-48.554

-48.305

Programma

Lasten

111

113

439

718

1.120

1.252

Baten

-46.597

-46.862

-51.793

-52.081

-49.674

-49.557

Saldo van baten en lasten

-46.486

-46.749

-51.354

-51.363

-48.554

-48.305

Reserves

Toevoeging

4.797

620

405

605

5

0

Onttrekking

-4.747

-5.606

-259

-248

-249

-75

Mutaties reserves

50

-4.986

146

357

-244

-75

Resultaat

-46.436

-51.735

-51.208

-51.006

-48.799

-48.380

Toelichting financiële afwijkingen

Dekkingsmiddelen

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 326.000 (N) ten opzichte van 2023.
De lasten nemen de komende jaren toe door de stijging van de rentelasten op geldleningen ad € 311.000 (N). Dit wordt veroorzaakt door nieuw aan te trekken geldleningen om de vele investeringen uit het MJOP en het Integraal huisvestingsplan onderwijs te financieren.

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 4.931.000 (V) ten opzichte van 2023. Dit heeft de volgende oorzaken:

1. De Algemene Uitkering is in 2024 € 3,6 miljoen (V) hoger dan in 2023 geraamd.
2. De baten OZB-woningen zijn in 2024 € 1,2 miljoen (V) hoger dan in 2023 geraamd. Dit is grotendeels het gevolg van het door de raad genomen besluit om een tariefstijging door te voeren ter compensatie van de gederfde opbrengst precario.

3. De baten OZB niet-woningen zijn in 2024 € 137.000 (V) hoger dan in 2023 geraamd. Dit is veroorzaakt door verwachte opleveringen van gebouwen en een indexering van 3,1 %.

Reserves

De mutaties in de reserve Financiering beheerplannen zijn in overeenstemming met het vastgestelde MJOP.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves AD
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Algemene reserve 7 AD

Toevoeging

4.592

215

0

0

0

0

Onttrekking

-4.092

-5.308

0

0

0

0

Saldo

501

-5.093

0

0

0

0

Reserve egalisatie precario

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-400

0

0

0

0

0

Saldo

-400

0

0

0

0

0

Reserve Financiering beheerplannen

Toevoeging

205

405

405

605

5

0

Onttrekking

-255

-298

-259

-248

-249

-75

Saldo

-50

107

146

357

-244

-75

Verrekening reserves AD

50

-4.986

146

357

-244

-75

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.