PDF Opties

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Overhead

C. Oudendijk

Directie/BSB

Vennootschapsbelasting

C. Oudendijk

Bestuur, strategie, bedrijfsondersteuning

I Programmaomschrijving

Goede bedrijfsvoering is een voorwaarde om samen met de organisatie en de samenleving resultaten in het dorp te bereiken. Juist in tijden met grote opgaven en financiële krapte is het nodig om te blijven investeren in de kwaliteit van bedrijfsvoering. Beleid en bedrijfsvoering raken steeds meer met elkaar verweven. Denk hierbij aan steeds meer wettelijke eisen die gesteld worden aan ICT-systemen waarin bijvoorbeeld vergunningsaanvragen van inwoners en bedrijven afgehandeld worden. Of aan strengere verantwoordingsregels voor accountants.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Het ondersteunen van de organisatie ten behoeve van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling.

Beleidsthema overhead

We sturen scherp op de (financiële) processen zoals de uitnutting van kredieten. Dit is van groot belang om grip te houden op cashflow en om bij kunnen sturen op prioritering en uitvoering van projecten in de openbare ruimte.

Op welke wijze bereiken we dit?

We bewaken de voortgang van de projecten en uitnutting van de kredieten met managementrapportages. Door het werken met een verplichtingenadministratie ontstaat er een beter financieel beeld voor management en college.

Beleidsthema Organisatorische ondersteuning

Sinds 2023 voert de gemeente Leiden via de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio de bedrijfsvoeringstaken uit voor onder meer de gemeente Oegstgeest. We werken met onze partners aan verbetering van kwaliteit, kwetsbaarheid en continuïteit en beheersing van de kosten. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn het vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oegstgeest als werkgever, verbetering van (digitale) dienstverlening en implementatie van regelgeving zoals de Wet open overheid. Ook wordt een nieuw financieel systeem geïmplementeerd. In 2024 bereiden we nieuwe Dienstverleningsovereenkomst voor waarin we bepalen welke dienstverlening aan Oegstgeest geleverd gaat worden vanaf 2025.

Op welke wijze bereiken we dit?

  1. Centrumgemeente Leiden stelt mede met ons een strategische bedrijfsvoeringsagenda op. In die agenda kunnen we veel van de bedrijfsvoeringsvraagstukken onderbrengen die we noodzakelijk vinden om onze dienstverlening op peil te houden en te versterken.

Beleidsthema gemeentelijke huisvesting

Verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting is een speerpunt omdat we als gemeente ook onze eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Tegelijkertijd speelt ook de energiecrisis een rol.

Op welke wijze bereiken we dit?

  1. We beheren en onderhouden de gemeentelijke huisvesting planmatig.
  2. We volgen de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en we doen onderzoek in hoeverre bij groot onderhoud, op natuurlijke momenten, haalbare en rendabele energiebesparende opties doorgevoerd kunnen worden. Hiermee willen we de gemeentelijke vastgoedportefeuille de komende jaren verder verduurzamen.
  3. Alle gebouwen moeten voldoen aan energielabel C. Uitzondering is het gemeentehuis, dat mag op het huidige energielabel blijven omdat het monumentaal is. We nemen wel maatregelen om het energieverbruik te verminderen.
  4. We blijven investeren in (werkplek-) verbeteringen in het gemeentehuis en het kantoor op de gemeentewerf.

Beleidsthema Overhead
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Directie en control

1.957

-1

1.956

1.849

Organisatorische ondersteuning

8.080

-16

8.064

7.757

Gemeentelijke huisvesting

940

-35

905

1.167

Totaal

10.977

-52

10.925

10.773

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

Bij de ondernemersactiviteiten die we uitvoeren leven we de wet Vpb na.

Op welke wijze bereiken we dit?

  1. We laten de aangifte Vpb door een adviseur van de Centrumregeling bedrijfvoering Leidse regio opstellen en in gezamenlijkheid vaststellen. Onze Vpb- activiteiten zijn beperkt, maar ook over baten uit een grondexploitatie kan er een Vpb-verplichting ontstaan.

Beleidsthema Vpb
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Vennootschapsbelasting

1

0

1

1

Totaal

1

0

1

1

III Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio

Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio zorgt voor onze interne bedrijfsvoering. Deze organisatie zorgt daarmee voor continuïteit en een verminderde kwetsbaarheid van onze organisatie. Ook verhoogt het de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen en de professionaliteit van de medewerkers.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Beleidsthema Overhead

Lasten

9.765

10.791

10.977

10.840

10.801

10.791

Baten

-168

-18

-52

-52

-52

-52

Saldo

9.597

10.773

10.925

10.787

10.749

10.738

Beleidsthema Vpb

Lasten

0

1

1

1

1

1

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

1

1

1

1

1

Beleidsthema Onvoorzien

Lasten

0

0

15

52

205

443

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

15

52

205

443

Programma

Lasten

9.765

10.792

10.992

10.892

11.006

11.234

Baten

-168

-18

-52

-52

-52

-52

Saldo van baten en lasten

9.597

10.773

10.940

10.839

10.954

11.182

Reserves

Toevoeging

125

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-50

0

0

0

Mutaties reserves

125

0

-50

0

0

0

Resultaat

9.722

10.773

10.890

10.839

10.954

11.182

Toelichting financiële afwijkingen

Overhead

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 186.000 (N) ten opzichte van 2023.

Er is sprake van een hogere bijdrage voor Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio ad € 178.000 (N).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 6
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Reserve Organisatieontwikkeling

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-50

0

0

0

Saldo

0

0

-50

0

0

0

Reserve Frictiekosten

Toevoeging

125

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

125

0

0

0

0

0

Verrekening reserves programma 6

125

0

-50

0

0

0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.