PDF Opties

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Mobiliteit

C. Oudendijk

Ruimte / Beheer en onderhoud

Riolering

E. Bus

Beheer en onderhoud

I Programmaomschrijving:

Dit programma gaat over de thema's verkeer, mobiliteit en riolering. Voor een prettige leefomgeving zijn goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid belangrijk. Deze drie thema’s zijn nauw met elkaar verbonden.

Voorbereiding op klimaatverandering is noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn hogere kwaliteitseisen en achterstallig onderhoud een uitdaging voor een klimaatbestendige afvalwaterketen. Een duurzame en milieuverantwoordelijke wijze van het beheer van de openbare ruimte en water zijn in onze leefomgeving van groot belang. Hier zien we samenhang met maatregelen die we benoemen in programma 1.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Mobiliteit

We werken aan verbetering van de bereikbaarheid door het aantal niet-noodzakelijke autobewegingen te beperken en alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken. Verkeersveiligheid pakken we aan door de maximumsnelheid te verlagen en knelpunten op te lossen. De leefbaarheid van het dorp verbeteren we door de (geluids)overlast te verminderen.

Het doel is om de openbare ruimte in Oegstgeest op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke manier te beheren, zonder dat de veiligheid of beschikbaarheid hiervan in het geding komt. Dat vraagt om proactief handelen in plaats van reactief handelen. Denk hierbij aan het vaker uitvoeren van inspecties van de openbare ruimte waar de theoretische levensduur in zicht komt en het tijdig uitvoeren van regulier onderhoud om kapitaalvernietiging op lange termijn te voorkomen.

Verder gaan we de planning van onderhoudswerkzaamheden over de lange termijn opstellen. Deze planning wordt een onderdeel van de beheerplannen en het MJOP.

Op welke wijze bereiken we dit?

  1. We actualiseren het uitvoeringsprogramma van het mobiliteitsplan.
  2. Bij herinrichtingen en woningbouwlocaties zetten we meer in op actieve mobiliteit (voetganger en fietser). Het mobiliteitsplan vormt hiervoor de basis.
  3. We onderzoeken de mogelijkheid om op de gemeentelijke wegen de snelheid te verlagen naar 30 km/h.
  4. We gaan in gesprek met Provincie, Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten om een maximumsnelheid van 80 km/h op de A44 bespreekbaar te maken. Bij de regionale investeringsagenda vragen wij aandacht voor verdiept aanleggen van de A44.
  5. We voeren de wettelijke inspecties uit. Hiermee maken we onze planning voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.

Beleidsthema Mobiliteit
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Verkeer

568

-115

453

322

Wegen, straten en pleinen

4.010

-16

3.995

3.941

Totaal

4.578

-130

4.448

4.264

Beleidsthema Riolering

We zorgen voor een klimaatbestendige (afval)waterketen in overleg met onze samenwerkingspartners en zorgen voor voldoende waterberging bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en groenvoorzieningen. De uitkomsten van de klimaatstresstest dienen hiervoor als leidraad.

We zorgen dat voor alle inwoners en bedrijven het huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd naar de zuivering. Een goed en efficiënt rioleringsstelsel is daarin van groot belang. Dit stelsel moet er ook voor zorgen dat we zorgvuldig omgaan met regenwater. Dit is nodig omdat we vanwege de toenemende verdroging meer water in de grond willen laten lopen in plaats van het direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Tegelijkertijd moet het riool meer extreme hoeveelheden water kunnen afvoeren omdat we vaker heftige wolkbreuken krijgen. Door slimme inrichting van de openbare ruimte willen we bereiken dat water op straat kortdurend vastgehouden kan worden. Met de diverse maatregelen willen we wateroverlast voorkomen in woningen, bedrijfspanden en bij belangrijke verkeersontsluitingen.

Op welke wijze bereiken we dit?

  1. Het nieuwe regionaal opgestelde Integraal Waterketenplan (IWKP) is vanaf 2024 operationeel. De uitgangspunten van het IWKP zijn regionaal bepaald, de uitvoering is lokaal maatwerk.
  2. We richten herinrichtingsgebieden minder traditioneel in. Het rioolstelsel is ontworpen op extreme buien, en we scheiden vuil water van hemelwater. Gelijktijdig wordt regenwater meer geïnfiltreerd door toepassing van waterdoorlatende bestrating in parkeervakken.
  3. We implementeren de hemel- en grondwaterverordening in nieuwbouwplannen en gaan bij bestaande bouw actief met onze inwoners in gesprek zodat zij ook maatregelen kunnen nemen.

Beleidsthema Riolering
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Riolering

2.060

-2.736

-676

-657

Totaal

2.060

-2.736

-676

-657

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De ODWH neemt deel namens de gemeente Oegstgeest aan de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS). De BRS is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Daarnaast zet de dienst zich in om de kennis van de lokale luchtkwaliteit te vergroten naast de kennis van geluid door luchtverkeer. Dit door bijvoorbeeld (luchtkwaliteits)beleid te ontwikkelen dat toeziet op de gevolgen en/of het effect van andere bronnen die effect hebben op onze luchtkwaliteit.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Beleidsthema Mobiliteit

Lasten

3.764

4.369

4.578

4.830

5.033

5.260

Baten

-77

-106

-130

-130

-130

-130

Saldo

3.687

4.264

4.448

4.700

4.903

5.130

Beleidsthema Riolering

Lasten

1.670

1.934

2.060

2.009

2.052

2.057

Baten

-2.563

-2.592

-2.736

-2.614

-2.985

-2.985

Saldo

-894

-657

-676

-605

-934

-928

Programma

Lasten

5.433

6.304

6.638

6.839

7.085

7.318

Baten

-2.640

-2.697

-2.866

-2.745

-3.116

-3.116

Saldo van baten en lasten

2.794

3.606

3.772

4.094

3.969

4.202

Reserves

Toevoeging

250

2.151

1.813

1.163

63

63

Onttrekking

-540

-576

-919

-911

0

0

Mutaties reserves

-290

1.575

894

252

63

63

Resultaat

2.504

5.181

4.666

4.346

4.032

4.265

Toelichting financiële afwijkingen

Mobiliteit

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 209.000 (N) ten opzichte van 2023.
Dit wordt verklaard door een hogere doorbelasting van salarislasten als gevolg van een hogere CAO en de tijdelijke aanstelling van personeel voor het aanleggen van glasvezel € 348.000 (N), de stijging van de geraamde kapitaallasten door o.a. de Geversstraat en Heukelsbrug ad € 286.000 (N) en hoger geraamde kosten voor onkruidbestrijding van € 50.000 (N).
Daartegenover zijn er in 2023 lasten geraamd die in 2024 naar beneden zijn bijgesteld of zijn komen te vervallen. De in het verleden verwachte prijsstijging van elektriciteit kon voor een deel worden teruggedraaid ad € 218.000 (V). Tot slot nemen de geraamde lasten met € 270.000 (V) af door een incidenteel budget reconstructie Spaargarenstraat in 2023 wat vanaf 2024 niet meer beschikbaar is.

Riolering

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 126.000 (N) ten opzichte van 2023.
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van salarislasten van € 124.000 (N) en een eenmalig extra budget voor planvorming onderhoud riolering € 52.000 (N). Verder is er sprake van een daling van de energielasten in 2024 ad € 78.000 (V).

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 144.000 (V) ten opzichte van 2023.
Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door een hogere geraamde rioolheffing € 140.000 (V).

Het positieve saldo van € 676.000 op het beleidsproduct ontstaat doordat in de berekening van onze tarieven ook de kosten van BTW, overhead en kwijtschelding worden meegenomen in de kostendekkendheid (zie voor de berekening paragraaf Lokale heffingen 3.2).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 2
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bestemmingsreserve Riolering

Toevoeging

250

250

250

0

0

0

Onttrekking

0

-36

-379

-371

0

0

Saldo

250

214

-129

-371

0

0

Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-540

-540

-540

-540

0

0

Saldo

-540

-540

-540

-540

0

0

Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten

Toevoeging

0

1.901

1.563

1.163

63

63

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

1.901

1.563

1.163

63

63

Verrekening reserves programma 2

-290

1.575

894

252

63

63

Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in paragraaf 5.2.3 Reserves.