PDF Opties

Programma 3 Wonen en Economie

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Wonen

E. Bus

Ruimte

Economie

E. Bus

Beheer en onderhoud / Ruimte

I Programmaomschrijving

Dit programma gaat over de beleidsthema's wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Nieuwe ontwikkelingen vragen om ruimte om woningen te bouwen en economische en maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Als gemeente willen we hier actief invloed op uitoefenen om onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed en evenwichtig mogelijk te bedienen. Zo bieden we de inwoners, bedrijven en organisaties van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Wonen

Oegstgeest is een fijne woongemeente. Dit willen we behouden en tegelijkertijd bereikbaarder maken voor specifieke doelgroepen: starters die zoeken naar middeldure huur en goedkope koop, ouderen die anders willen wonen en hun eengezinswoning achterlaten, minima die in Oegstgeest zeer beperkte opties hebben. Speciale aandacht hebben we voor mensen die zodanig beperkt zijn dat ze behoefte hebben aan een zorgwoning en ouderen die behoefte hebben aan collectieve woonvormen. We werken samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke initiatieven en onze inwoners om deze doelen daadwerkelijk te realiseren.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We gaan voor de nieuwe woningbouwprojecten uit van de nieuwe percentages voor betaalbaar wonen in overeenstemming met de regionale woonagenda.
 2. Relevante verordeningen worden aangescherpt om onze lokale doelen te ondersteunen.
  • De huisvestingsverordening van Oegstgeest wordt aangepast, zodat deze goed aansluit op de nieuwe regionale huisvestingsverordening.
  • De doelgroepenverordening wordt aangepast, zodat deze goed aansluit op de nieuwe regionale woonagenda én de aangepaste woonvisie van Oegstgeest. We verkennen of voor de instandhouding van koop tot de NHG grens voor de doelgroep (10 jaar) specifiek instrumentarium verplicht moet worden gesteld (zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding, koopgarant etc.).
 3. We gaan in gesprek met ontwikkelaars over de bouw van extra betaalbare woningen. Het college heeft een regierol en wordt daarbij ondersteund door het ambtelijk apparaat. We bieden actief aan de reserve sociale woningbouw of de reserve middeldure woningbouw in te zetten. Het uitgangspunt is dat sociale huurwoningen in bezit komen van een woningcorporatie. Ook bespreken we of de locatie zich leent voor collectieve woonvormen. Met de initiatiefnemer wordt besproken dat de mate waarin het woningbouwproject bijdraagt aan deze extra woondoelen van invloed is op het politieke draagvlak..
 4. Voor de in de woonvisie genoemde aantallen woningen voor mensen met een zware zorgindicatie (Wet langdurige zorg), zoeken we woningbouwlocaties in de directe nabijheid van de zorglocaties van Marente. In het coalitieakkoord worden la France en de KPN Centrale genoemd als geschikte locaties voor zorgwoningen. We gaan hierover met de grondeigenaar/initiatiefnemer in gesprek.
 5. We zetten met prioriteit ambtelijke capaciteit in voor de mogelijke woningbouwlocaties die op korte termijn ontwikkeld kunnen worden, in samenspraak met onze inwoners. In het coalitieakkoord staan La France, Almondehoeve, de voormalige Kamsteeg locatie en de KPN Centrale. Bovendien geven we prioriteit aan de locatie ‘Buitenlust’ van MeerWonen, waar extra sociale huurwoningen zijn voorzien. Verder is in het coalitieakkoord als mogelijke woningbouwlocatie 'VSO Leo Kannerschool' (Hazeboslaan) genoemd. Deze komt op iets langere termijn beschikbaar. De grondpositie van de gemeente biedt kansen voor extra betaalbare woningbouw en voor collectieve woonvormen. We gaan aan de slag met de planvorming.

Beleidsthema Wonen
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Wonen

241

0

241

207

Volkshuisvesting

15

0

15

14

Bouw en woningtoezicht

859

-1.405

-546

-586

Vastgoedregistratie

0

0

0

0

Apv

335

-5

330

314

Grondexploitaties

348

-205

144

297

Projecten overig

194

0

194

217

Monumentenzorg

77

-8

69

39

Totaal

2.070

-1.623

447

502

Beleidsthema Economie

We versterken de economie door samen met ondernemers en de regio een goed economisch klimaat te creëren en winkelgebieden aantrekkelijk te maken. We benaderen dit thema met een integrale blik door bijvoorbeeld ook duurzaamheidsaspecten te betrekken en een duidelijke en sterkere link tussen gemeente, ondernemers en inwoners te realiseren.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We zetten ons in om voor de winkelgebieden het verblijfsklimaat te verbeteren en de leegstand tegen te gaan.
 2. Samen met onze partners pakken we een actieve rol in het versterken van het Bio Science park. Hierbij richten we ons op de bijdrage die dit kan leveren aan de doelstellingen van Oegstgeest. De bijdrage aan stichting Leiden Bio science park stopt vanaf 2026.
 3. Op het gebied van regionale samenwerking richten we ons op Economie071 en Holland Rijnland. De bijdrage aan Economie071 stopt per 2027.
 4. De subsidiëring van Dorpsmarketing stopt per 2026. Er zal in overleg met ondernemers en andere partijen moeten worden gekeken hoe Dorpsmarketing Oegstgeest voortgezet kan worden.
 5. Vastgoed dat in beheer is van de gemeente, maar geen ambtelijk doel heeft, wordt conform de wettelijke eisen sober en doelmatig onderhouden.

Beleidsthema Economie
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Economische ontwikkeling

401

-47

354

375

Markt

40

-14

26

60

Grondbeleid en transacties

73

-25

48

42

Beheer gemeentelijk vastgoed

246

-68

178

288

Totaal

761

-154

607

766

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

VOF Oegstgeest aan de Rijn

Stichting Leiden Bio Science Park

We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren.

Samen met de andere partners in de triple helix moderniseren we het Bio Science Park tot een innovatiedistrict.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

3 WONEN EN ECONOMIE
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Beleidsthema Wonen

Lasten

4.018

9.525

2.070

2.066

1.989

1.989

Baten

-2.020

-9.023

-1.623

-1.623

-1.612

-1.612

Saldo

1.998

502

447

443

377

376

Beleidsthema Economie

Lasten

753

913

761

709

548

519

Baten

-251

-146

-154

-154

-154

-154

Saldo

502

766

607

555

394

365

Programma

Lasten

4.771

10.438

2.831

2.775

2.538

2.507

Baten

-2.271

-9.169

-1.777

-1.777

-1.766

-1.766

Saldo van baten en lasten

2.500

1.269

1.054

998

771

741

Reserves

Toevoeging

623

0

0

0

0

0

Onttrekking

-634

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

-11

0

0

0

0

0

Resultaat

2.489

1.269

1.054

998

771

741

Toelichting financiële afwijkingen

Wonen

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 7.455.000 (V) ten opzichte van 2023.
Dit verschil is met name toe te schrijven aan een lagere raming van de lasten bij de grondexploitaties ad € 7.011.000 (V), een lagere raming van de lasten bij het faciliterend grondbeleid ad € 58.000 (V), lagere raming lasten bij projecten van € 79.000 (V) en door een lagere doorbelasting van salarislasten van € 298.000 (V).

De raming van de baten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 7.400.000 (N) ten opzichte van 2023. Ook hier is het verschil te verklaren door de daling van de raming van de baten voor de grondexploitaties ad € 7.011.000 (N). Daarnaast is er sprake van een lagere raming van de opbrengsten van de bouwleges van € 454.000 (N).

Economie

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 152.000 (V) ten opzichte van 2023.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere raming van de doorbelasting van salarislasten van € 184.000 (V) en anderzijds door een hogere raming van advieskosten ten behoeve van de versterking van de winkelcentra samen met de winkeliersverenigingen, eigenaren en bewoners ad € 30.000 (N).

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 3
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Reserve Sociale woningbouw

Toevoeging

69

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

69

0

0

0

0

0

Risicoreserve Grondexploitaties

Toevoeging

254

0

0

0

0

0

Onttrekking

-634

0

0

0

0

0

Saldo

-380

0

0

0

0

0

Reserve Middeldure huur/koop tot NHG

Toevoeging

300

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

300

0

0

0

0

0

Verrekening reserves programma 3

-11

0

0

0

0

0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.