PDF Opties

Programma 5 Bestuur

Beleidsthema's

Portefeuillehouder

Team

Bestuur

E.R. Jaensch, T.I.M. van Tongeren, C. Oudendijk

Bestuur, strategie, bedrijfsvoering

Griffie & raad

E.R. Jaensch

Bestuur, strategie, bedrijfsvoering

Publieke dienstverlening

E.R. Jaensch

Publiekszaken en klantcontact

I Programmaomschrijving

Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college), zodat zij goed kunnen functioneren en van betekenis kunnen zijn voor de inwoners van Oegstgeest. Ambtelijke samenwerking met andere overheden en organisaties, dienstverlening, burgerparticipatie en duurzaamheid zijn ook in dit programma ondergebracht.

II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden

Beleidsthema Bestuur

We staan voor een goede samenwerking met inwoners en het optimaal benutten van de samenwerking in de regio. Op deze manier willen we de kwetsbaarheid verminderen, de kosten voor partijen minimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening verzekeren.

Niet alleen de ambtelijke organisatie heeft hierin een rol, we zorgen er ook voor dat het college het gesprek in het dorp hoog op de agenda heeft staan bij het maken van keuzes en beter zichtbaar is in het dorp. Daarbij streven we naar kaders waarbinnen participatie al vanaf een vroeg stadium van de planvorming een duidelijke plaats krijgt. Op deze manier werken we aan het vertrouwen in ons bestuur.

We zorgen ervoor dat we een actieve, constructieve en betrouwbare partner zijn in deze samenwerking. Dit verwachten we ook van onze samenwerkingspartners. Daarom willen we minder controle aan de achterkant en meer sturing aan de voorkant.

We blijven intensief aan de slag met duurzaamheid en de energietransitie. Op energiegebied blijven we werken aan energiebesparing en stellen we een Lokale Energiestrategie op waarin we aangeven hoe we binnen Oegstgeest bijdragen aan de doelstellingen gezet in de RES 1.0. Op het gebied van de warmtetransitie blijven we zowel op lokaal als op regionaal niveau de verschillende opties en bronnen onderzoeken en voeren we gesprekken met inwoners over de alternatieven voor aardgas. De focus binnen beide energie en warmte ligt op het meenemen en ondersteunen van de verschillende doelgroepen in Oegstgeest, zoals inwoners en ondernemers.

Op welke wijze bereiken we dit?

Participatie

 1. We willen als college zichtbaar zijn in het dorp en op laafdrempelige wijze aangesproken kunnen worden door bewoners en ondernemers. Dit doen we door initiatieven zoals het college op de markt/en andere centrale plekken, college naar wijk- en buurtverenigingen, college werkbezoeken en collegespreekuren.
 2. We blijven investeren in het participatieplatform “Doe Mee Oegstgeest” en het burgerpanel. We doen dit bijvoorbeeld door twee participatietrajecten te evalueren.
 3. Voor alle beleidstrajecten en projecten die opgestart worden, denken we aan de voorkant na over het participatieaspect en nemen dit in de planvorming mee. Deze participatietoets vindt plaats aan de hand van onze Leidraad voor Participatie.
 4. We bezien de mogelijkheden voor het op kunnen pakken van burgerinitiatieven via het digitaal burgerloket.
 5. We gaan verder met het implementeren van opgavegericht werken, waarbij we complexe maatschappelijke opgaven en andere opgaven samen met partners op pakken.

Regio

 1. We zijn doordrongen van de nut en noodzaak van regionale samenwerking en waar logisch en waardevol breiden we dit uit, met als hoofddoel de zelfstandigheid van Oegstgeest. We maken ons zichtbaar in de regio en we communiceren duidelijk over onze standpunten. Onze samenwerkingspartners weten wat ze aan ons hebben.
 2. We beseffen ons dat we op bepaalde onderdelen, vooral in Holland Rijnland, een centrale ligging hebben. Dat vraagt onze actieve betrokkenheid en sturing van de initiatieven op regionaal niveau.
 3. We investeren in onze zienswijzen voor begrotingen van de verbonden partijen en nemen de kadernota’s van de verbonden partijen op in de raadsplanning, waardoor er minder controle aan de achterkant en meer sturing aan de voorkant plaatsvindt.

Duurzaamheid

 1. We werken volgens de Lokale energiestrategie op aan verschillende projecten waarmee we de doelstellingen uit de RES 1.0 kunnen realiseren.
 2. We ondersteunen bewoners bij energiebesparing via de energiecoaches, onze aanpak voor energiearmoede, het Lokaal Isolatieplan dat in 2023 is opgestart en subsidieregelingen voor regentonnen en groene daken en gevels.
 3. We werken binnen Warmte Leidse Regio verder aan het onderzoeken en realiseren van een open regionaal energiesysteem.
 4. We leveren warmteplannen op voor de Bloemenbuurt en Nieuw-Rhijngeest, daarvoor blijven we in gesprek met bewoners over de verschillende opties en gevolgen van de warmtetransitie.
 5. We blijven de ambtelijke inzet op de thema’s klimaatadaptatie en duurzaamheid in de gaten houden om te kunnen intensiveren waar nodig.

Beleidsthema Bestuur
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Bestuursorganen

798

0

798

861

Toekomstvisie

0

0

0

17

Intergemeentelijke samenwerking

807

0

807

772

Duurzaamheid

215

0

214

624

Totaal

1.820

-1

1.820

2.274

Beleidsthema Griffie en Raad

We staan voor een open bestuurscultuur tussen en binnen raad en college. Daarnaast vinden we het op het gebied van regionale samenwerking van belang dat de kaderstelling en controle op de samenwerkingsverbanden wordt versterkt. Hierin zien we voor de raad en griffie ook een rol.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. We inventariseren bij de raadsleden welke opleidingen zij willen volgen en in welke zaken zij een deskundigheidsbevordering noodzakelijk achten.
 2. We overleggen met de raad hoe zij willen samenwerken met raadsleden uit andere gemeenten.

Beleidsthema Griffie en Raad
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Bestuursondersteuning

0

0

0

0

Griffie

985

0

985

970

Totaal

985

0

985

970

Beleidsthema Publieke dienstverlening

We willen een inwonersgerichte gemeente zijn, met een goede bereikbaarheid en een laagdrempelige dienstverlening voor iedereen. Een open en inhoudelijk heldere communicatie zien we hierbij als voorwaarde.

Op welke wijze bereiken we dit?

 1. Goede communicatie vormt de basis voor onze informatievoorziening en voor de dialoog tussen inwoners en gemeente. In 2024 werken we volgens het in 2023 vastgestelde Communicatiekader door bij te dragen aan participatieprocessen en aan laagdrempelig en persoonlijk contact tussen gemeente en gemeenschap. We brengen de resultaten van inzet van de gemeente in beeld. We benutten het participatieplatform “DoeMee Oegstgeest” om digitale participatievormen mogelijk te maken.
 2. We werken volgens het principe ‘in één keer goed’. We zorgen bijvoorbeeld dat inwoners en organisaties via alle kanalen dezelfde juiste informatie over onze dienstverlening vinden. We monitoren regelmatig onze bereikbaarheid via de telefoon, de website en de welkombalie en sturen waar nodig bij. We bereiden ons qua capaciteit voor op de verwachte piek in de aanvragen van reisdocumenten in 2024 zodat onze dienstverlening op peil blijft.
 3. We maken het inwoners gemakkelijk door onze dienstverlening waar het kan digitaal aan te bieden. Onze digitale dienstverlening (website en formulieren) is inhoudelijk up to-date, 24/7 bereikbaar en voldoet aan de privacyrichtlijnen en toegankelijkheidseisen. In 2024 werken we samen met deelnemers van de Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio verder binnen het programma Open en Toegankelijke Overheidsinformatie. Het programma houdt zich bezig met de implementatie van drie wetten die betrekking hebben op het transparant, toegankelijk en persoonlijk maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo), de Wet Elektronische Publicaties (WEP) en het Besluit digitaal toegankelijke overheid (BDTO).
 4. We bereiden ons voor op nieuwe wetgeving die regelt dat inwoners en organisaties via een portal gemakkelijk toegang hebben tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. Denk hierbij aan het toevoegen van Engelstalige informatie. We werken hiervoor samen met de VNG en zullen dit in 2024 verder uitwerken.
 5. We werken aan een voor iedereen toegankelijke dienstverlening volgens het VN Verdrag Handicap. We zorgen ervoor dat de website blijft voldoen aan de Webrichtlijnen en dat onze digitale formulieren toegankelijk zijn conform de gestelde eisen. Daarnaast maken we de stembureaus (daar waar mogelijk) ook toegankelijk conform deze eisen.

Beleidsthema Publiekszaken
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

Begroting 2023

Dienstverlening

278

0

278

187

Publiekscontacten/Burgerzaken

1.328

-489

839

718

Totaal

1.606

-489

1.117

905

III Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Bij het behalen van de doelen vanuit het duurzaamheidsprogramma voor het thema energietransitie werken we samen met de ODWH. De werkzaamheden van de ODWH bestaan onder meer uit het houden van toezicht en handhaving bij bedrijven vanuit de Wet milieubeheer, coördinatie van het regionale energieloket voor inwoners, bevorderen van milieu-bewustwording en medewerking geven aan de uitvoeringslijnen van de RES Holland Rijnland.

Holland Rijnland

Holland Rijnland levert een bijdrage aan onze beleidsvorming door regionale strategieën en afspraken op te stellen, die we vervolgens integreren en tot uitvoering brengen via onze eigen beleidsdocumenten. Holland Rijnland levert op deze manier een bijdrage aan onder andere de thema’s duurzaamheid, mobiliteit en wonen in de gemeente Oegstgeest.

IV Wat gaat het kosten?

Meerjarenoverzicht

5 BESTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Meerjarenraming

2025

2026

2027

Beleidsthema Bestuur

Lasten

2.490

2.274

1.820

1.546

1.500

1.500

Baten

-384

0

-1

-1

-1

-1

Saldo

2.105

2.274

1.820

1.545

1.500

1.499

Beleidsthema Griffie en Raad

Lasten

915

970

985

985

983

983

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

915

970

985

985

983

983

Beleidsthema Publiekszaken

Lasten

1.120

1.158

1.606

1.590

1.558

1.576

Baten

-404

-253

-489

-492

-586

-636

Saldo

716

905

1.117

1.098

972

940

Programma

Lasten

4.524

4.402

4.412

4.121

4.041

4.058

Baten

-788

-253

-490

-493

-587

-637

Saldo van baten en lasten

3.736

4.149

3.922

3.629

3.454

3.422

Reserves

Toevoeging

0

204

0

0

0

0

Onttrekking

-685

-265

-265

0

0

0

Mutaties reserves

-685

-61

-265

0

0

0

Resultaat

3.050

4.088

3.657

3.629

3.454

3.422

Toelichting financiële afwijkingen

Bestuur

De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 454.000 (V) ten opzichte van 2023.
Dit wordt voor € 314.000 (V) verklaard omdat in de begroting van 2023 eenmalige bijdragen waren opgenomen voor projecten Impuls Duurzaamheid (€ 143.000), middelen voor de samenwerking Warmte Leidse Regio (€ 130.000) en het Loket Burger initiatieven (€ 30.000).Daarnaast is sprake van een lagere doorbelasting van salarissen ad € 139.000 (V), omdat de geraamde formatie van Duurzaamheid lager is ten opzichte van 2023.

Publiekszaken

De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 448.000 (N) ten opzichte van 2023.

Er is sprake van een hogere doorbelasting van salarissen ad € 268.000 (N) als gevolg van een uitbreiding van de formatie voor onder andere een medewerker communicatie Duurzaamheid en medewerkers publiekscontacten. De lasten van de afdrachten aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zijn € 78.000 (N) hoger, dit gaat in samenhang met de hogere geraamde legesopbrengsten. Voor de begroting 2024 zijn de geraamde lasten van de verkiezingen € 50.000 (N) hoger begroot dan in 2023. Dit houdt verband met de lasten van vergoeding voor niet-medewerkers, druk- en kopieerkosten en portokosten. Daarnaast zijn de geraamde lasten met € 87.000 (N) gestegen ten opzichte van 2023. Dit heeft te maken met het programma Open en Toegankelijke Overheid (OTO). Deze implementatie raakt de informatievoorziening van de gehele organisatie en betreft een wettelijke verplichting.

De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2024 € 236.000 (V) ten opzichte van 2023. Deze stijging is volledig te verklaring door de stijgende baten van de legesopbrengsten van reis- en rijdocumenten, GBA (Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens) en Burgerlijke stand ten opzichte van 2023.

Verrekening met de reserves

Verrekening reserves programma 5
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Res. Investeringsstr. Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-401

-265

-265

0

0

0

Saldo

-401

-265

-265

0

0

0

Reserve Duurzaamheid

Toevoeging

0

204

0

0

0

0

Onttrekking

-285

0

0

0

0

0

Saldo

-285

204

0

0

0

0

Verrekening reserves programma 5

-685

-61

-265

0

0

0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3, Reserves.