PDF Opties

Incidentele lasten en baten

Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)1

2024

2025

2026

2027

Programma

Incidentele lasten

1 Natuur en landschap

327

397

157

107

3 Wonen en Economie

72

72

-3

-3

4 Sociale Infrastructuur

173

101

-26

4

5 Bestuur

55

47

30

30

6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)

117

117

117

117

7 Algemene dekkingsmiddelen

19

5

5

5

Resultaat

54

147

-956

-2.725

Saldo incidentele lasten

816

885

-676

-2.465

Incidentele baten

1 Natuur en landschap

-3

-3

-3

-3

2 Verkeer en infrastructuur

-3

-3

-3

-3

3 Wonen en Economie

-111

-111

-105

-105

4 Sociale Infrastructuur

-47

-39

1

1

6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)

-23

-23

-23

-23

7 Algemene dekkingsmiddelen

-54

-54

-54

-4

Saldo incidentele baten

-241

-233

-187

-137

Saldo incidentele lasten en baten

575

652

-863

-2.603

Incidentele toevoegingen aan de reserves

2 Verkeer en Infrastructuur

1.813

1.163

63

63

4 Sociale Infrastructuur

56

56

56

56

7 Algemene dekkingsmiddelen

405

605

5

-

Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves

2.274

1.824

124

119

Incidentele onttrekkingen aan de reserves

1 Natuur en landschap

-236

-306

-66

-37

2 Verkeer en Infrastructuur

-919

-911

-

-

4 Sociale Infrastructuur

-133

-133

-133

-133

5 Bestuur

-265

-

-

-

6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb)

-50

-

-

-

7 Algemene dekkingsmiddelen

-259

-248

-249

-75

Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves

-1.862

-1.598

-448

-244

Saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen

411

226

-325

-126

Totaal incidenteel

986

878

-1.188

-2.728

  1. 1 Bedragen x € 1.000

Toelichting incidentele bedragen vanaf € 50.000:

Programma 1 Natuur en landschap

Groen

€ 170.000 Algemene kosten groen uitbestede werkzaamheden. Dit betreft de eenmalige extra uitgaven vergroening Duinzichtstraat (ten laste van de reserve groenvoorziening).

Ruimtelijk beleid

€ 78.000 Ruimtelijk beleid overig (inhuur niet-overheid op overige budget) en € 50.000 advieskosten. Inhuur boven de formatie is naar aard (BBV) incidenteel. De advieskosten zijn incidenteel ten behoeve van de gebiedsvisie Lange Voort en de impuls winkelcentrum De Kempenaerstraat.

Programma 3 Wonen en economie

Economie

De bijdrage aan Dorpsmarketing ad € 75.000 zijn incidenteel geraamd. (Algemene kosten economische ontwikkeling, overige inkomensoverdrachten)

Programma 4 Sociale Infrastructuur

Veiligheid

In 2024 zijn incidentele middelen geraamd voor handhaving € 54.000 ten behoeve van piekbelasting.

Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en Vpb

Overhead

In 2024 zijn incidentele middelen geraamd voor Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio ad € 95.000 voor het incidenteel inhuren van onder andere projectleiders.

Resultaat

€ 54.000 is het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.